>

 

Міжвідомчий тематичний науковий збірник

“СВИНАРСТВО”

Про збірник 

Редакційна політика журналу

Мета збірника

Завдання журналу

Процедура рецензування та редакційна етика

Етичні зобов’язання редакторів

Етичні зобов’язання авторів

Етичні зобов’язання рецензентів

Порядок оформлення та подання публікації для оприлюднення

Правила оформлення статей 

Архів номерів

 

Про збірник

Видання спрямоване на висвітлення науково-теоретичних та практичних аспектів галузі свинарства. До публікації приймаються оригінальні експериментальні роботи за основними напрямами теорії та практики галузі свинарства: результати досліджень з пріоритетних питань технології виробництва свинини, розведення і селекції вітчизняних та зарубіжних генотипів свиней, фізіології, генетики, кормовиробництва і годівлі тварин, а також галузевих економічних проблем. За пріоритетними науковими напрямами виокремлено розділи: «Технологія виробництва», «Розведення та генетика», «Фізіологія та біохімія», «Годівля тварин», «Здоров’я тварин». Для практиків у галузі  свинарства відкрито рубрику «Наука-виробництву». На сторінках збірника розміщується інформація щодо проведення установою різного рівня масових заходів – конференцій, круглих столів, семінарів тощо. Важливі знаменні та пам’ятні  дати представлено у рубриці «Ювілеї».

Призначене для науковців, науково-педагогічних працівників, фахівців агропромислового комплексу, аспірантів, студентів.

Міжвідомчий тематичний науковий збірник зареєстровано Міністерством юстиції України як друкований засіб масової інформації (свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22453–12353ПР від 28.12.2016 р.).

Для його ідентифікації серіальному виданню «Свинарство» присвоєно міжднародний стандартний номер (або ISSN від англ. International Standard Serial Number) — 0371–4365.

Індивідуальний префікс установи в системі Crossref 10.37143. Науковому контенту журналу присвоєно міжнародний цифровий індефікатор DOI (Digital Object Indentifier).

Індексація видання:

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=fTN_g7IAAAAJ&hl=uk

«Наукова періодика України» Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського www.irbis-nbuv.gov.ua/...

Бібліометрика української науки, Crossref www.search.crossref.org...

Посилатися на видання так:

Бібліографія

Автор статті. Назва. Свинарство: міжвідом. темат. наук. зб. / Інститут свинарства і АПВ НААН. Полтава, рік видання. № видання. С…–… doi:

References

Прізвище автора, Ініціали (рік видання). Транслітерована назва публікації за постановою КМУ 2010 [Англійський переклад]. Svynarstvo [Pig Breeding]. Poltava, №, сторінки. doi:

Редакційна політика журналу

Заснований у 1966 р. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Свинарство» Інституту свинарства і АПВ НААН (далі – збірник) публікує ексклюзивні статті змішаними мовами (українською,  англійською), які раніше не були опубліковані, тим самим створює платформу для популяризації наукових знань та активізації творчих дискусій між представниками різних наукових шкіл в галузі агропромислового виробництва.

Редакція підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу – Budapest Open Access Initiative (BOAI), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових досліджень в галузі свинарства, яке, у свою чергу, сприяє розвитку галузевої науки та інтеграції вчених у міжнародний академічний простір. Редакція проводить активну роботу з включення видання до міжнародних електронних бібліотек, каталогів та наукометричних баз, із залучення провідних науковців-тваринників України та зарубіжжя до процедури рецензування статей авторів збірнику.

Мета збірника

Метою збірнику є оприлюднення результатів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, що забезпечує надалі їх координацію та актуалізацію. Видання орієнтовано на висвітлення широкого спектру проблем, пов’язаних з розвитком свинарської галузі, сприяння координації наукової думки та взаємодію відомих вчених й молодих науковців.

Видання "Свинарство» публікує результати наукових досліджень, оглядові статті та дискусійні матеріали з  питань технології виробництва свинини, розведення і селекції вітчизняних та імпортних генотипів свиней, вдосконалення племсправи, фізіології відтворення, генетики, годівлі тварин та їх ветеринарного захисту, а також економіки ведення галузі. 

Видання розраховано на наукових працівників, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та спеціалістів у зазначеній галузі знань.

Першоелементом архітектоніки збірника є розгорнуте резюме до кожної статті двома мовами, що містить агрегований опис основних здобутків та конкретних результатів досліджень автора(ів), що висвітлюються у статті поданій до друку. Надалі, для забезпечення доступу світової наукової спільноти до розробок автора(ів) цей реферат разом з повним текстом надрукованої статті розміщується на веб-сторінці видання на сайті Інституту та надається до зовнішніх бібліографічних й реферативних баз даних. Редакцією журналу постійно ведеться робота з забезпечення представленості журналу у провідних бібліотеках України та світу.

Авторські права на надруковані матеріали залишаються у авторів. За зміст надрукованої статті та достовірність наведених у ній результатів й розрахунків всю повноту відповідальності несе Автор.

Завдання журналу методологічного, практичного та дослідницького характеру, а саме:

• забезпечення продуктивного діалогу між науковцями;

• допомога науковцям поширювати свої наробки та ідеї серед представників агропромислового виробництва;

• оприлюднення результатів інноваційних фундаментальних та прикладних досліджень, що сприяють розвитку знання з проблем свинарства, а також впливають на підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва продуктів тваринництва;

• вирішення завдань, орієнтованих на раціональне природокористування та підвищення якості продуктів тваринництва.

Процедура рецензування та редакційна етика

Етичні зобов’язання редакторів 

1.  Члени редакційної колегії, на чолі з головним редактором, несуть відповідальність за прийняття рішення щодо публікації наукової статті, яке ґрунтується на принципах достовірності та наукової значущості представленої на розгляд роботи.

2.  Редактори несуть відповідальність за дотримання вимог та рекомендацій у науковій статті.

3.  Редактори мають право радитися з рецензентами при прийнятті остаточного рішення щодо публікації наукової статті.

4.  Редактор повинен без упередження розглядати всі рукописи, представлені до публікації, оцінюючи кожен належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну та будь-яку іншу належність, а також положення або місце роботи автора (авторів).

5.  Уся відповідальність за прийняття або відхилення рукопису лежить на редакторові. Відповідальний і зважений підхід до виконання цих обов’язків передбачає, що редактор бере до уваги рекомендацію рецензента відповідного наукового напряму стосовно якості і достовірності рукопису, представленого до публікації. Проте рукописи можуть бути відхилені без рецензування, якщо редактор вважає, що вони не відповідають профілю цього видання.

6.  За неопублікованими даними, отримані редколегією у представлених до розгляду рукописах, а також інформацією або ідеями, отримані в ході рецензування, зберігається конфіденційність.

7.  Після позитивного рішення редактора стаття публікується у збірнику та розміщується на відповідних електронних ресурсах установи.

8.  Відповідальність і права редактора журналу відносно будь-якого представленого рукопису, автором якого є сам редактор, мають бути делеговані будь-кому з членів редакційної колегії – фахівцю за профілем установи.

9.  Якщо редакторові представлені переконливі свідчення того, що основний зміст або висновки роботи, опублікованої у журналі, є помилковими, редактор повинен сприяти публікації відповідного повідомлення в наступному його номері, що вказує на цю помилку і, якщо можливо, виправляє її. Це повідомлення може бути написане особою, що виявила цю помилку, або незалежним автором.

Етичні зобов’язання авторів

1.  Надавати достовірні результати виконаної роботи, а також об’єктивне обговорення значущості дослідження.

2.  Автори повинні упевнитися у достовірності бібліографічних посилань.

3.  Автор повинен цитувати ті публікації, які здійснили визначальний вплив на сутність роботи, що викладалася, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. За винятком оглядів, слід мінімізувати цитування робіт, які не мають безпосереднього відношення до цього повідомлення.

4.  Автор не повинен публікувати рукопис, у якому більша його частина присвячена одним і тим же дослідженням, більше, ніж в одному журналі як оригінальну публікацію. Подання одного і того ж рукопису одночасно більше, ніж в один журнал сприймається як неетична поведінка і є неприйнятним.

5.  Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації.

6.  Автор зобов’язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.

Етичні зобов’язання рецензентів

1.  Рецензування допомагає Редактору прийняти рішення про публікацію, а також може допомогти автору підвищити якість роботи.

2.  Якщо обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі, він повинен повідомити про це.

3.  Рецензенти не повинні брати участь у розгляді рукописів у разі наявності конфліктів інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з будь-ким із авторів, пов’язаними з представленою роботою.

4.  Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.

5.  Кожний рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ. Дану роботу не можна відкривати і обговорювати з будь-якими особами, які не мають на те певних повноважень. Вийнятком є випадки, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.

6.  Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому засновані їх зауваження.

7.  Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що мають безпосереднє відношення до роботи, що рецензується.

8.  Рецензент повинен своєчасно надати відгук.

9.  Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не можна використовувати в особистих дослідженнях або посиланнях.

Порядок оформлення та подання публікації для оприлюднення

Рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам видання та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише ті статті, що є цінними з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних проблем науки, сільськогосподарського виробництва та освітніх завдань.

Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам збірника.

Перевірка статті на антиплагіат. Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення.

Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії спрямовуються за профілем дослідження рецензентам. Призначає рецензентів Головний редактор збірника.

Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового збірника, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямом та залучають до рецензування за зверненням редакційної колегії.

Рецензент протягом не більше як 14 діб робить висновок про можливість друкування статті (заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації).

Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускаючого редактора збірника.

Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.

Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається відповідним рішенням на засіданні редакційної колегії.

Архів номерів