>

Нормативно-правове забезпечення

Законодавча база освіти і науки

 

Нормативно-правова база

Нормативно-правова база Інституту свинарства і АПВ НААН

 

Нормативно-правова база

 

Закон України Про освіту

 

Закон України Про вищу освіту

 

Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність

 

Закон України Про наукову і науково-технічну експертизу

 

Постанова від 12 січня 2022 р. №44 Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії

 

Постанова Про затвердження Національної рамки кваліфікацій

 

Постанова КМУ 567 від 24 липня 2013 Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів

 

Постанова КМУ 266 від 29 квітня 2015 Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей

 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

 

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)

 

Постанова КМУ 261 від 23 березня 2016 Про затвердження Порядку підготовки здобувачів

 

Наказ Мін освіти і науки 40 від 12 січня 2017 Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

 

Постанова КМУ 167 від 6 березня 2019 Про присудження ступеня доктора філософії

 

Наказ МОН Про затвердження Положення про акредитацію

 

Закон Про внесення змін щодо присудження наукових ступенів

 

Глосарій

 

Лист МОН від 23.10.2018 №1/9-650 Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти

 

Нормативно-правова база Інституту свинарства і АПВ НААН

 

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій

 

Положення про порядок проведення атестації наукових працівників ІС і АПВ НААН

 

Положення про Педагогічну (асистентську) практику

 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в ІС і АПВ НААН

 

Положення про організацію освітнього процесу в ІС і ІПВ НААН

 

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

 

Положення про вибіркові дисципліни

 

Положення про дистанційне навчання

 

Положення про попередження та протидію сексуальним домоганням

 

Положення про освітньо-наукову програму

 

Положення про робочу програму

 

Положення з техніки безпеки та охорони праці

 

Положення про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті здобувачами третього рівня вищої освіти

 

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу

 

Положення про порядок звітування здобувачів наукового ступеня доктора філософії про виконання освітньо-наукової програми підготовки

 

Положення про методичну комісію

 

Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату

 

Положення про історико-бібліографічну серію

 

Положення про наукову бібліотеку

 

Антикорупційна програма ІС і АПВ НААН

 

Кодекс академічної доброчесності ІС і АПВ НААН

 

Статут

 

Колективний Договір