>
Наукова література

Технологія виробництва продукції свинарства

Тип видання: Підручник

Рік видання2010

Автори: В. І. Герасимов, Д. І. Барановський, А. М. Хохлов, В. П. Рибалко, Ю. В. Засуха, А. А. Гетя, В. М. Нагаєвич, Т. М. Данілова, О. В., Пронь, Є. Ф. Томін, Л. О., Тарасенко, М. М. Жерноклєєв, В. Ю. Афанасенко, В. Ф. Андрійчук.

За редакцією В.І. Герасимова.

Рецензенти:

В. В. Мірось, доктор с.-г. наук, професор, зав. кафедри тваринництва Харківського національного аграрного університету.

І. С. Вакуленко,  доктор с.-г. наук, професор, зав. лабораторії інституту тваринництва НААНУ.

Э. З. Петруша, доктор с.-г. наук, професор Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка.

Технологія виробництва продукції свинарства: Підручник для підготовки фахівців у аграрних вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації із спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». / В. І. Герасимов, Д. І. Барановський, А. М. Хохлов, В. П. Рибалко, Ю. В. Засуха, А. А. Гетя, В. М. Нагаєвич, Т. М. Данілова, О. В., Пронь, Є. Ф. Томін, Л. О., Тарасенко, М. М. Жерноклєєв, В. Ю. Афанасенко, В. Ф. Андрійчук. За ред. В. І. Герасимова. – Х.: Еспада, 2010. - 448 с.: іл.

ISBN 978-966-456-043-3

Рекомендовано до друкуВченою радою Харківської державноїзооветеринарноїакадемії (протокол № 4 від 26 березня 2010 р.)

Коротка інформація: Книга подає характеристику стану та перспективи розвитку свинарства, біологічні особливості свиней, розглядає їх генофонд, питання проведення селекційно-племінної роботи, використання гібридизації, детально висвітлює сучасні технології виробництва свинини за різних форм господарювання, особливості вирощування та відгодівлі свиней в умовах фермерських господарств.

Для викладачів і студентів вищих навчальних сільськогосподарських закладів із спеціальності «Зооінженерія», практичних працівників.

Дикие и домашние свиньи

Тип издания: Монография

Год издания2009

Авторы: В. И. Герасимов,  Д. И. Барановский.

Рецензенты: Кандыба В. Н., Мирось В. В., Петруша Е. З.

Дикие и домашние свиньи: Монография / В. И. Герасимов, Д. И. Барановский, А. М. Хохлов, В. М. Нагаевич, В. П. Рыбалко, Ю. В. Засуха, Г. С. Походня, Т. Н. Данилова, Е. В. Пронь, А. И. Чалый, Н. Н. Жерноклеев, Е. Д. Барановский, Л. А. Тарасенко, В. Ф. Андрийчук / Под ред. В. И. Герасимова и Д. И. Барановского. – Х.: Эспада, 2009. – 240 с.: ил.

ISBN 978-966-456-033-4

Печатается по решению Ученого совета Харьковской государственной зооветеринарной академии (протокол№ 7 от 30.10.2008 г.)

Краткаяинформация: В книге освещены биологические особенности, образ жизни, питания, размножения диких предков и родичей домашних свиней, обитающих в природе; вопросы приручения и одомашнивания предков свиней; понятия, структура и классификация домашних свиней, происхождение и характеристика мировых пород, их роль в формировании мирового генофонда свиней.

Адресуется специалистам и руководителям сельскохозяйственных предприятий, преподавателям и студентам аграрных высших учебных заведений по специальности Технология производства и переработка продукции животноводства

 

Розведення свиней

Тип видання: Навчальний посібник

Рік видання: 2005

Розведення свиней: Навчальний посібник для підготовки фахівців у аграрних вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації з напрямку 1302 “Зоінженерія” / В. М. Нагаєвич, В. І. Герасимов, М. Д. Березовський, В. П. Рибалко, О. В. Пронь. Д. І. Барановський, Л. М. Цицюрський, М. М. Жерноклеєв, В. І. Сокрут, Ю. В. Засуха, Є. Ф. Томін, В. Ф. Андрійчук. За ред. В. М. Нагаєвича, В. І. Герасимова. – Х.: Еспада, 2005. – 296 с.:іл.

ISBN 966-7870-75-8

Рекомендовано до друку вченою радою Полтавської державної аграрної академії (протокол № 1 від 14 жовтня 2004 р.) та Вченою радою Харківської державної зооветеринарної академії (протокол № 11 від 22 грудня 2004 р.)

Коротка інформація: У книзі викладені історичні аспекти розвитку галузі свинарства і її сучасний стан в світі та в Україні, походження свиней, їх біологічні та господарсько-корисні якості, особливості конституції і екстер’єру, умови годівлі та утримання тварин різних статево-вікових груп. Докладно подані питання породоутворення і характеристика провідних порід, селекції у свинарстві, годівлі і утримання свиней та переробки продукції свинарської галузі.

Для викладачів і студентів вищих навчальних сільськогосподарських закладів із спеціальності «Технологія виробництва та переробка продукції тваринництва”.

Сучасні методики досліджень у свинарстві

Тип видання: Збірник

Рік видання: 2005

Редакційна колегія: В. П. Рибалко (відповідальний редактор), М. Д. Березовський, Г. А. Богданов, В. Ф. Коваленко (заступник відповідального редактора), Н. А. Мартиненко, В. М. Нагаєвич, Л. Г. Перетятько (відповідальний секретар), В. М. Півторак, О. Ф. Сагло, А. М. Шостя.

ISBN 966-7749-02-9

Друкується за рішенням Вченої Ради Інституту свинарства ім. О. В. Квасницького УААН.

Авторський колектив висловлює  глибоку вдячність ректору Полтавської державної аграрної академії, доктору с.-г. наук, професору Писаренку В. М. за сприяння у видавництві даного збірника.

Програма селекційно-племінної роботи з червоною білопоясою по­родою м’ясних свиней в Україні на 2008-2012 роки

Тип видання: Програма

Рік видання: 2009

Колектив авторів: Ю. Ф. Мельник, Д. М. Микитюк, О. В. Білоус (Міністерство аграрної політики України), О. О. Костенко (Українська академія аграрних наук), О.О. Губін, Г. І. Півінська, Л. В. Шкрядо (Державний науково-виробничий концерн “Селекція”), В. П. Рибалко, Е. М. Агапова, О. Г. Фесенко, В. М. Нагаєвич (Інститут свинарства УААН).

Загальна редакція В. П. Рибалко (Інститут свинарства УААН)

Програма селекційно-племінної роботи з червоною білопоясою породою м’ясних свиней в Україні на 2008 – 2012 роки затверджена Вченою радою Інституту свинарства УААН (протокол № 8 від 23.04.2008 року), розглянута, схвалена та рекомендована у виробництва на засіданні Науково-технічної ради Мінагрополітики України (протокол № 3 від 19 травня 2008 року).

Породи і породовипробування свиней в Україні

Тип видання: Навчальний посібник

Рік видання2005

Автори: В. П. Рибалко, В. М. Нагаєвич, В. І. Герасимов.

Рецензенти:

Н. В. Чорний, д-р вет. наук, професор, зав. кафедри зоогігієни Харківської державної зооветеринарної академії;

А. А. Поліщук, д-р с.-г. наук, професор, зав. кафедри годівлі та зоогігієни с.-г. тварин  Полтавської державної аграрної академії;

Г. П. Котенджі, д-р с.-г. наук, професор, зав. кафедри тваринництва Сумського національного аграрного університету.

Породи і породовипробування свиней в Україні: Навч. посіб. / В. М. Нагаєвич, В. П. Рибалко, В. І. Герасимов, М. Д. Березовський, С. В. Акімов, О. В. Пронь; За ред. В. П. Рибалка, В. М. Нагаєвича, В. І. Герасимова. – Х., 2005. – 94 с.

ISBN 966-8457-47-1

Рекомендовано до друку вченою радою Харківської державної зооветеринарної академії (протокол № 8 від 11 жовтня 2005 р.)

Коротка інформація: У навчальному посібнику викладені історичні аспекти розвитку галузі свинарства та її сучасний стан в Україні, породоутворення і характеристика порід свиней, поширених у країні, аналіз породовипробування провідних генотипів свиней та організація племінної роботи в галузі свинарства.

Для спеціалістів, робітників сільськогосподарських підприємств, фермерів і осіб, що мають власне підсобне господарство, для викладачів і студентів аграрних вищих навчальних закладів зі спеціальності “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва”.

Інститут свинарства ім. О. В. Квасницького Української академії аграрних наук

Тип видання: Монографія

Рік видання2005

За редакцією зав. лабораторії наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій О. Ф. Сагла.

Відповідальний за випуск: академік УААН і РАСГН, директор Інституту свинарства ім. О. В. Квасницького УААН В. П. Рибалко.

Інститут свинарства ім. О. В. Квасницького Української академії аграрних наук.

Монографія. – Полтава: ВАТ «Видавництво «Полтава». 2005. – 96 с.

ISBN 966-7244-36-9

Коротка інформація: В монографії наведено матеріали з історії розвитку Інституту свинарства ім. О. В. Квасницького Української академії аграрних наук за 75 років. Узагальнюється досвід наукової діяльності колективу по розробці актуальних питань з теорії і практики ведення галузі свинарства та впровадження наукових досягнень у виробництво.

Розраховано на широке коло читачів.

Виробництво свинини на гібридній основі

Тип видання: Підручник

Рік видання: 1976

Автори: Березовський М. Д., Рибалко В. П.

Виробництво свинини на гібридній основі. Березовський М. Д., Рибалко В. П., К., “Урожай”, 1976, с 64. (на українській мові)

Коротка інформація: У книзі висвітлено способи підвищення ефективності промислового схрещування, вибір порід, перевага дво- і трехпородного схрещування, генетичні основи і сучасне поняття гібридизації в свинарстві. Значну увагу приділено досліду отримання гібридних свиней за кордоном і програмне гібридизації в нашій країні.

Породи свиней в Україні

Тип видання: Навчальний посібник

Рік видання: 2001

Автори: Рибалко В.П., Мельник Ю.Ф., Нагаєвич В.М., Герасимов В.І.

Видавництво: Еспада

ISBN 966-7870-17-0

Навчальний посібник вміщує матеріали з історії розвитку та становлення гено­фонду свиней в Україні, характеристики основних порід свиней, оцінки їх екс­тер’єру та продуктивності.

Генотип и продуктивность свиней

Тип видання: Підручник

Рік видання: 1984

Автор: Рибалко В. П.

Рецензенти: Курман Ф. А., Нетеса А. М.

Генотип и продуктивность свиней. – К.: Урожай, 1984. – 120 с. – (Респ. Сер.: Уч. України – нар. госп.-ву)

Коротка інформація: У книзі викладені основне ознаки продуктивності свиней, а також фактори, що зумовлюють її прояв. Описано прийоми підвищення продуктивних якостей тварин методами внутрішньопородної селекції, схрещування і гібридизації. На конкретних експериментальних даних показано формування продуктивності чистопородного, помесного і гібридного молодняку під впливом різних факторів середовища. Запропоновано локальна система розведення свиней, що базується на сучасних методах селекційно-племінної роботи, а також чіткої ув'язки роботи племінних і товарних господарств.

Книга розрахована на фахівців і керівників господарств

Як відгодувати свиню і використати продукти забою

Автори: Рибалко В. П., Березовський М. Д.

Рік видання: 1972

Розповідається про основні породи свиней в Україні, їх вирощування та відгодівлю, переробку, використання та зберігання продуктів забою в домашніх умовах. Описано також способи засолювання та консервування свинини, виготовлення різних ковбас, копченостей та інших м'ясо-сальних виробів.

Книга розрахована на широке коло читачів.