>
Наукова література

Програма відновлення миргородської породи свиней в Україні на  2023 – 2025 роки

Тип видання: Програма

Рік видання: 2023

Авторський колектив: Ібатуллін І. І., Костенко О. І., Церенюк О. М., Жукорський О. М., Ващенко П. А., Цибенко В. Г., Войтенко С. Л., Волощук В. М., Акімов О. В., Вовк В. О., Зінов’єв С. Г., Череута Ю. В., Кунець В. В., Шабля В. П., Воловик М. Є., Задорожна І. Ю.

Рецензенти:

А. М. Хохлов – доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри генетики,
розведення та селекційних технологій в тваринництві ДБТУ;

Р. Л. Сусол – доктор с.-г. наук, професор кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва ОДАУ;

Г. О. Бірта – доктор с.-г. наук, професор, професор завідувач кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи ПУЕТ.

Програма відновлення миргородської породи свиней в Україні на 2023 – 2025 роки / Ібатуллін І. І., Костенко О. І., Церенюк О. М., Жукорський О. М., Ващенко П. А., Цибенко В. Г., Войтенко С. Л., Волощук В. М., Акімов О. В., Вовк В. О., Зінов’єв С. Г., Череута Ю. В., Кунець В. В., Шабля В. П., Воловик М. Є., Задорожна І. Ю. / Інститут свинарства і АПВ НААН. Полтава, 2023. 92 с.

 Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (протокол № 3 від 14.03.2023)

Коротка інформація: Метою Програми є створення науково- обґрунтованих, методично спрямованих підходів до відновлення першої вітчизняної породи свиней – миргородської, забезпечення належного рівня її збереження та подальшого раціонального використання. Програма розрахована на 2023 – 2025 роки і визначає шляхи реалізації комплексу заходів через поєднання традиційних методів розведення наявної популяції за швидкої зміни поколінь з використанням у селекційному процесі окремих вихідних батьківських форм та споріднених порід свиней задля швидкого збільшення частки умовної кровності за миргородською породою з використанням ввідного схрещування.

Видання розраховане на науковців, керівників і фахівців підприємств, агроформувань усіх форм власності, а також на аспірантів і студентів профільних факультетів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів.

Свиня ­­­– біологічне і господарське диво природи

Тип видання: Брошура

Рік видання: 2022

Автор: В. П. Рибалко

Свиня ­­­– біологічне і господарське диво природи [Текст] : брошура / В. П. Рибалко. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2022. – 83 с.

Коротка інформація: В брошурі наведено матеріали з історії одомашнення свиней, їхні породні й продуктивні характеристики, а також подані вимоги щодо розведення, відгодівлі, утримання та переробки продукції цих тварин.

Цікавою є завершальна частина брошури де наведено ряд оригінальних віршів, присвячених цим унікальним тваринам та продукції, яку отримують від них.

Селекційно-технологічний центр свинарства

до 90-річчя від дня заснування Інституту свинарства і АПВ НААН України

Тип видання: Навчальний посібник

Рік видання: 2020

Авторcький колектив: Волощук В. М., Жукорський О. М., Рибалко В. П., Березовський М. Д., Смислов С. Ю, Балацький В. М., Баньковська І. Б., Боржак Т. М., Бохан З. М., Ващенко П. А., Волощук О. В., Гришина Л. П., Григоренко В. Л., Гук М. С., Денисюк П. В., Засуха Л. В., Зінов’єв С. Г., Іванов В. О., Ільченко М. О. Кальченко М. М., Кавалір Л. В., Конкс Т. М., Костенко О. І., Курман А. Ф., Онищенко А. О., Перетятько Л. Г., Почерняєв К.Ф., Підтереба О. І., Сагло О. Ф., Самойленко О. А. Сокирко П. Г., Хоценко А. В.

Рецензенти:

Ю. В. Засуха – доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри технологій, економіки та менеджменту у тваринництві Національного університету біоресурсів і природокористування України. (м. Київ)

А. А. Поліщук – доктор с.-г. наук, професор, декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії. (м. Полтава)

Селекційно-технологічний центр свинарства [Текст] : до 90-річчя від дня заснування Інституту свинарства і АПВ НААН України / Інститут свинарства і АПВ НААН України; [редкол.: В. М. Волощук, С. Ю. Смислов, О. Ф. Сагло та інші]. – Полтава, ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2020. – 228 с.

ISBN 978-617-7038-82-4

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН 11 лютого 2020 р. (протокол № 3).

Редакційна колегія:

В. М. Волощук, С. Ю. Смислов, О. Ф. Сагло.

Коротка інформація: Висвітлено основні питання з історії створення та функціонування Інституту свинарства і АПВ НААН, його наукових і виробничих підрозділів. Значну увагу приділено науковим досягненням Інституту за період від дня його заснування до сьогодення з питань технології виробництва продукції свинарства, розведення, селекції, генетики, фізіології відтворення свиней, годівлі, якості продукції свинарства, ветеринарного захисту та економіки галузі.

Розраховано на керівників господарств, технологів галузі, вчених, аспірантів і студентів, які цікавляться проблемами розвитку свинарства.

Технологія органічного виробництва свинини

Тип видання: Монографія

Рік видання2017

Авторський колектив: М. І. Бащенко, В. М. Волощук, М. С. Небилиця, О. В. Ващенко, М. О. Мазанько, Г. П. Воловик.

Рецензенти:

В. О. Іванов – доктор с.-г наук,  Інститут свинарства і АПВ НААН;

А.А. Поліщук – доктор с.-г наук, професор,  Полтавська державна аграрна академія.

Технологія органічного виробництва свинини  [Текст]: монографія / М.І. Бащенко, В.М. Волощук, М.С. Небилиця та ін.; ІС і АПВ НААН. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2017. – 399 с.

ISBN 978-617-7038-51-0

Матеріали монографії розглянуті та схвалені науково-технічною радою Черкаської ДСБ НААН, протокол № 6 від 16 липня 2015 року та координаційно-методичною радою Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН, протокол № 3 від 29.03.2017 року.

Коротка інформація: Монографія написана на основі узагальненого світового досвіду і експериментальних даних наукових співробітників Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН та  Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН з урахуванням вимог екологічно виробництва свинини. У монографії викладено напрямки виконання основних складових технології виробництва свинини в умовах дрібнотоварних господарств, на долю яких припадає близько 40 %. Розглянуто питання відтворення поголів’я, отримання опоросів, підгодівлі поросят, потреби свиней в кормах, підготовки кормів до згодовування, утримання свиней та використання споруд полегшеного типу в природних умовах. Запропонована технологія може частково вирішити екологічні проблеми довкілля.

Монографія розрахована на викладачів, науковців, аспірантів та студентів біотехнологічного профілю, зооветспеціалістів, керівників сільськогосподарських підприємств, фермерів.

Етапи селекції великої білої породи свиней в Україні

Тип видання: Монографія

Рік видання: 2016

Автор: М. Д. Березовський.

Рецензенти:

В. П. Рибалко – доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки й техніки України, академік НААН, головний науковий співробітник лабораторії селекції Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН.

В. М. Волощук – доктор сільськогосподарських наук, професор, директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН.

А. А. Гетя – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Етапи селекції великої білої породи свиней в Україні [Текст]: монографія / М. Д. Березовський; ІСв і АПВ НААН. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2016. – 301 с.

ISBN 978-617-7038-44-2

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН 12 січня 2016 р. (протокол № 1)

Коротка інформація: Висвітлено основні етапи селекції великої білої породи свиней, починаючи з 60-х років 20-го століття і до теперішнього часу. Більша частина матеріалів присвячена переважаючій селекції за обмеженою кількістю ознак продуктивності, тобто створенню спеціалізованих типів свиней: за материнськими якостями (внутріпородний тип УВБ-1), відгодівельними (проміжний батьківський внутріпородний тип УВБ-2) і м’ясними якостями (проміжний батьківський внутріпородний тип УВБ-3). Описано ефективність використання внутріпородних і заводських типів великої білої породи, а також цієї ж породи зарубіжної селекції в системах гібридизації. Наведено результати оцінки свиней за фено- та генотипом з використанням індексної характеристики оцінених тварин. Велику увагу приділено використанню імуногенетичних тестів при створенні спеціалізованих типів свиней, а також, в певній мірі – ДНК-маркерів.

Розраховано на керівників господарств, спеціалістів з розведення. Селекції та генетики свиней, вчених, аспірантів і студентів.

Селекційно-технологічний центр свинарства

Тип видання: Навчальний посібник

Рік видання: 2015

Авторський колектив: В. М. Волощук, В. П. Рибалко. М. Д. Березовський, І. М. Ксьонз, Л. П. Гришина, В. В. Гангур, Л. Г. Перетятько, К. Ф. Почерняєв, С. Ю. Смислов, А. Ф. Курман, В. М. Нагаєвич, О. Ф. Сагло, А. М. Шостя, С. О. Усенко, І. Б. Баньковська, П. А. Ващенко, А. В. Кохан, В. М. Балацький, С. О. Семенов, А. О. Онищенко, П. Г. Сокирко, В. К. Цибенко, А. Г. Пасюта, О. В. Ващенко

Рецензенти:

Ю. В. Засуха – доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри технологій, економіки та менеджменту у тваринництві Національного університету біоресурсів і природокористування України.

А. А. Поліщук – доктор с.-г. наук, професор, декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії.

Редакційна колегія: В. М. Волощук, І. М. Ксьонз, Л. Г. Перетятько, С. О. Усенко, О. Ф. Сагло.

Видання підготовлено за ініціативою доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН і РАН В. П. Рибалка.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН  26 серпня 2015 р. (протокол № 5)

Селекційно-технологічний центр свинарства [Текст]: до 85-річчя від дня заснування Інституту свинарства і АПВ НААН України / Інститут свинарства і АПВ НААН України; [редкол.: В. М. Волощука та ін.]. – Полтава, ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2015. – 336 с.

ISBN 978-617-7038-32-9

Коротка інформація: Висвітлено основні питання з історії створення та функціонування Інституту свинарства і АПВ НААН, його наукових і виробничих підрозділів. Значну увагу приділено науковим досягненням Інституту за період від дня його заснування до сьогодення з питань технології виробництва продукції свинарства, розведення. Селекції, генетики, фізіології відтворення свиней, годівлі, якості продукції свинарства, ветеринарного захисту та економіки галузі.

Розраховано на керівників господарств, технологів галузі, вчених, аспірантів і студентів, які цікавляться проблемами розвитку свинарства.

Методологія створення спеціалізованого типу свиней

Тип видання: Монографія

Рік видання: 2015

Автори: Л. П. Гришина, В. М. Волощук, Ю. П. Акнєвський.

Рецензенти:

А. А. Гетя – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України;

С.Л. Войтенко – доктор с-г наук, професор, завідувач кафедри розведення і генетики с.-г. тварин Полтавської державної аграрної академії.

Методологія створення спеціалізованого типу свиней [Текст]: монографія / Л. П. Гришина, В. М. Волощук, Ю. П. Акнєвський; ІСв і АПВ НААН. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2015. – 233 с.

ISBN 978-617-7038-29-9

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України (протокол № 2 від 28 лютого 2013 року)

Коротка інформація: У монографії теоретично обґрунтовано й експериментально доведена доцільність використання комплексного підходу щодо удосконалення методів селекції та підвищення генетичного потенціалу продуктивності свиней великої білої породи з використанням генотипів датської селекції. Це сприяло створенню заводського типу свиней з поліпшеними м’ясними якостями у великій білій породі - «Бахмутський».

Для керівників та спеціалістів свинарських підприємств, викладачів і студентів біолого-технологічних факультетів аграрних закладів освіти, аспірантів, наукових співробітників.

Червона білопояса порода м’ясних свиней  

Тип видання: Монографія

Рік видання: 2015

Автори: Рибалко В. П. Фесенко О. Г.

Рецензенти:

В. С. Топіха – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технології  виробництва продукції тваринництва Миколаївського Національного аграрного університету;

А. М. Хохлов – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри генетики, розведення та селекції Харківської державної зооветеринарної академії.

Рибалко В. П. Фесенко О. Г. Червона білопояса порода м’ясних свиней – Полтава: Полтавський літератор, 2015. – 124 с. іл.

ISBN 978-966-192-077-3

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України (протокол № 7 від 6 жовтня 2015 р.)

Коротка інформація: У монографії коротко викладені методи створення сучасний стан та стратегія подальшого розведення свиней червоної білопоясої породи м’ясного напрямку продуктивності.

Для керівників та спеціалістів свинарських підприємств, викладачів і студентів зоотехнологічних факультетів аграрних закладів освіти, аспірантів, наукових співробітників

Біологія свиней

Тип видання: Навчальний посібник

Рік видання: 2013

Автори: Іванов В. О., Волощук В. М.

Рецензенти:

В. М. Нагаєвич – професор, завідувач кафедри технології виробництва продукції тваринництва Полтавської Державної аграрної академії;

Л. І. Подобєд – доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту тваринництва НААН України;

В. І. Шеремета – доктор с.-г. наук, професор, в.о. завідувача кафедри розведення, генетики та репродуктивної біології тварин ім. М. А. Кравченко Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Біологія свиней: навчальний посібник [Текст] / Іванов В. О., Волощук В. М. – 2-ге вид. випр. і допов. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2013. – 384 с.: - іл., табл.; бібліогр.: 75 назв.

ISBN 978-617-7038-01-5

Коротка інформація: Розглянуто біологічні особливості свиней та їх господарське значення. Велику увагу приділено морфо функціональним особливостям соматичної, вісцеральної та інтегруючої систем організму. Детально викладено розвиток свиней в онтогенезі. Наведено характеристику перебігу поросності, родового процесу та лактації у свиноматок. Представлено відомості про обмін речовин, терморегуляцію, адаптацію і стрес у тварин. Розглянуто етологічні особливості свиней та можливість використання їх у практичному свинарстві.

Для викладачів та студентів біолого-технологічних факультетів аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації.

Організація селекційного процесу в сучасному свинарстві

Тип видання: Монографія

Рік видання: 2009

Автори: Гетя А. А.

Рецензенти:

Рубан С. Ю. – доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент УААН, лауреат Державної премії Кабінету Міністрів України;

Березовський М. Д. – доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент УААН, професор;

Нагаєвич В. М. – кандидат сільськогосподарських наук, професор;

Кравченко О. І.кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Гетя А. А. Організація селекційного процесу в сучасному свинарстві: Монографія. – Полтава: Полтавський літератор, 2009. – 192 с.

ISBN978-966-192-017-9

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту свинарства імені О. В. Квасницького УААН (протокол № 24 від 29.12.2008 р.) та Вченою радою Полтавської державної аграрної академії (протокол № 13 від 14.02.2009 р.)

Коротка інформація: У монографії наводиться інформація про стан селекційно-племінної роботи в сучасному світовому свинарстві, а також висвітлюються окремі аспекти організації та функціонування системи оцінки селекційної цінності тварин у племінних господарствах України.

Ознайомившись із розділами книги, читач отримає інформацію про методологію оцінки свиней у різних країнах світу, принципи побудови індексів та основи застосування ультразвукових приладів у селекційному процесі.

Окремим розділом у книзі подаються результати впровадження сучасних світових розробок у селекційний процес в Україні.

Видання розраховане на наукових співробітників, спеціалістів у галузі свинарства, викладачів та студентів відповідних навчальних закладів.

Свинарство в запитаннях та відповідях

Тип видання: Брошура

Рік видання: 2005

У підготовці брошури взяли участь науковці Інституту свинарства ім. О. В. Квасницького УААН: В. П. Рибалко, А. М. Шостя, В. Ф. Коваленко, М. Д. Березовський, С. В. Акімов, В. З. Фоломєєв, О. О. Висланько, О. Ф. Сагло.

За редакцією зав. лабораторії з питань маркетингових досліджень та інтелектуальної власності О. Ф. Сагла.

Відповідальний за випуск: академік УААН і РАСГН, директор Інституту свинарства ім. О. В. Квасниць кого УААН В. П. Рибалко.

Матеріали розраховані на працівників галузі свинарства, спеціалістів і керівників господарств різних форм власності, фермерів і власників особистих селянських господарств.