>

Фонд дисертацій

 1. Акневський Ю. П. Продуктивність свиней в залежності від інтенсивності росту ремонтного молодняку та поєднання вихідних генотипів. : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Інститут свинарства ім. О. В. Квасницького УААН. Полтава, 2007. 169 с.
 2. Аніскіна-Левчук Р. В. Взаємозв'язок між стадіями відтворювального циклу та процесами перекисного окислення ліпідів і антиоксидантного захисту свиноматок. : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.13 / Інститут свинарства ім. О. В. Квасницького УААН. Полтава, 2003. 159 с.
 3. Базалевич А. В. Фізіологічні закономірності впливу окремих параметрів процесу кріоконсервації на запліднюючу здатність сперміїв кнура IN VIVO. : дис. ... канд. с.-г. наук :03.00.13 / Інститут свинарства ім. О. В. Квасницького УААН. Полтава, 2009, 127 с.
 4. Базиволяк О. М. Продуктивні якості свиней зарубіжної селекції в умовах України. : дис. ... канд. с.-г. наук :06.00.17 / Український науково-дослідний інститут свинарства. УААН. Полтава, 1995. 139 с.
 5. Баньковський Б. В. Теория и практика селекции свиней по мясной продуктивности с применением сложного воспроизводительного скрещивания : дис. ... д-ра. с.-г. наук : 06.02.01 / Полтавский научно-исследовательский институт свиноводства УААН. Полтава, 1980. 293 с.
 6. Баньковська И. Б. Мясная продуктивность и качество мяса свиней новых специализированных генотипов. : дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.01/ Украинский научно-исследовательский институт свиноводства УААН. Полтава, 1993. 199 с.
 7. Бахарев С. И. Эффективность мясного откорма свиней при использовании БВМД в раціонах. : дис. ... канд. с.-х. наук : / Полтавский научно-исследовательский институт свиноводства УААН Полтава, 1972. 153 с.
 8. Безалтична О. О. Удосконалення технології виробництва молока у скотарстві. : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / Інститут свинарства і АПВ. НААН. Полтава, 2020. 158 с.
 9. Беркало Л. В. Вікові особливості взаємодії еритроцитів та лейкоцитів крові людини. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Укр. медична стоматологічна академія. Полтава, 1999. 121 с.
 10. Березовський М. Д. Изучение мясности помесей от маток крупной белой породы с хряками пьетрен и ландрас. : дис. ... канд. с.-х. наук : / Полтавский научно-исследовательский институт свиноводства. Полтава, 1968. 216 с.
 11.  Бігун В. Г. Ефективність мясної відгодівлі чисто-породних (велика біла) і помісних свиней в залежності від концентрації поживних речовин в комбікормах і рівня годівлі. : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01/ Український науково-дослідний інститут свинарства УААН. Полтава, 1994. 151 с.
 12.  Біндюг О. А. Фізіологічний стан та продуктивність свиней різного рівня стрессхильності: дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.13 / Інститут свинарства ім. О. В. Квасницького УААН. Полтава, 2004. 130 с.
 13.  Бірта Г. О. Вивчення зв’язку інтенсивності росту і розвитку ремонтних свинок полтавської м’ясної породи з послідуючою їх відтворювальною здатністю та якістю потомства. : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01/ Український науково-дослідний інститут свинарства. Полтава, 1997. 193 с.
 14.  Бітлян О. К. Технологія відгодівлі молодняку свиней при застосуванні преміксів різного складу. : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / Інститут свинарства. Полтава, 2015. 145 с.
 15.  Бондаренко О. М. Особенности действия рекомбинантного соматитропина на физиологическое состояние и продуктивность свиней. : дис. ... канд. с.-х. наук : 06.00.30 / Институт свиноводства. Полтава, 1995. 133 с.
 16.  Борисенко В. Г. Підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва за використання багаторівневої інформаційно-аналітичної системи Армів. : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / Інститут тваринництва. Харків, 2015. 186 с.
 17.  Брюшинин И. Г. Применение препарата гравидан при откорме свиней. 1935. 90 с.
 18.  Булатович О. М. Виявлення найбільш ефективних поєднань різних генотипів свиней залежно від методу їх розведення. : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Інститут свинарства. Полтава, 1999. 137 с.
 19.  Булавкина Т. П. Эффективность применения кормов микробиологического синтеза в комбикормах для откармливаемых свиней и влияние их на обмен веществ и качество продуктов убоя. : дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.02 / Институт свиноводства. Полтава, 1988. 175 с.
 20.  Бугаевский В. М. Продуктивность свиней различных межпородных и возрастных сочетаний при гомо- и гетероспермном осеменении. : дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.01 / Институт животноводства степных районов им. М.Ф. Иванова "Аскания-Нова", 1993. 154 с.
 21.  Бургу Ю. Г. Ефективність реципрокного схрещування свиней полтавської і української м’ясних порід. : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Інститут свинарства. Полтава, 1999. 139 с.
 22.  Бурда И. Ф. Изучение продуктивных  качеств свиней в зависимости от типологических особенностей высшей нервной деятельности. : дис. ... канд. с.-х. наук : / Институт свиноводства. Полтава, 1977. 178 с.
 23.  Бучковська В. І. Розвиток зоотехнічної науки центрального поділля України у ХХ столітті. : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.04.01 / Подільський державний аграрно-технічний університет, 2008. 217 с.
 24.  Бурлаченко Л. В. Переживаемость сперматозоидов в различных участках полового аппарата свиноматок. : дис. ... канд. биол. наук: / Институт свиноводства. Полтава, 1969. 202 с.
 25.  Быхун Н. В. Экономическая эффективность искусственного осеменения свиней. : дис. ... канд. екон. наук: / Институт экономики и организации сельского хозяйства, 1966. 185 с.
 26.  Василів А. П. Формування адаптивних та продуктивних якостей свиней різного походження. : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / Інститут свинарства. Полтава, 2014. 163 с.
 27.  Ващенко П. А. Вивчити внутріпородні поєднання генотипів свиней великої білої породи вітчизняної та зарубіжної селекцій на етапі закладки нових генеалогічних структур. : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Інститут свинарства. Полтава, 2005. 169 с.
 28.  Величко Л. Ф. Сравнительное изучение продуктивности помесей межпородного скрещивания свиней крупной белой, миргородской пород и приднепровской породной группы в условиях разного уровня протеинового питания. : дис. ... канд. с.-х. наук / Институт свиноводства. Полтава, 1963. 142 с.
 29.  Вертепа Г. С Удосконалення рецептури стартерних комбікормів і технології їх використання для поросят-сисунів. : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.17 / Інститут свинарства. Полтава, 1995. 134 с.
 30.  Висланько О. О. Порівняльне вивчення репродуктивних, відгодівельних та мясних якостей свиней різного напрямку продуктивності. : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Інститут свинарства. Полтава, 2003. 130 с.
 31.  Витязь М. В. Особенности динамики содержания отдельных микроелементов в различных органах и тканях свиноматок и их плодов. : дис. ... канд. вет. наук: 16.00.10/ Институт свиноводства. Полтава, 1996. 143 с.
 32.  Вовк В. О. Загальна і специфічна комбінаційна здатність та проявлення гетерозисного ефекту при поєднанні різних генотипів свиней. : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Інститут свинарства і АПВ НААН. Полтава, 2014. 142 с.
 33.  Войтенко С. Л. Селекционно-генетическая характеристика свиней миргородской породы и использование их в сочетании с хряками отцовских форм. : дис. ... канд. с.-х. наук: 06.02.01 / Институт свиноводства. Полтава, 1994. 195 с.
 34.  Волощук М. В. Удосконалити технологію виробництва свинини шляхом реконструкції свинарських об’єктів. : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.04 / Інститут свинарства і АПВ НААН. Полтава, 2018. 174 с.
 35.  Гармаш Т. П. Творчий внесок академіка О. В. Квасницького у розвиток фізіології тварин в Україні. : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.04.01/ Інститут свинарства. Полтава, 2006. 177 с.
 36.  Гаркович О. Л. Фізіологічна активність пептидного комплексу печінки. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Укр. медична стоматологічна академія. Полтава, 2000. 132 с.
 37.  Гейко О. О. Фізіологічна активність природного пептидного комплексу нирок та його синтетичних аналогів в умовах норми і експериментальних її порушеннях. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Укр. медична стоматологічна академія. Полтава, 1999. 119 с.
 38.  Геккиев А. Д. Приемы интенсивного выращивания ремонтных свинок при разных уровнях минерального питания. : дис. ... канд. с.-х. наук: 06.00.17 / Научно-производственная опытная агрофирма "Наукова", 1996. 164 с.
 39.  Герасимчук В. М. Оцінка і вдосконалення систем вентиляції свинарників різного призначення. : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.04 / Інститут свинарства і АПВ НААН. Полтава, 2018. 157 с.
 40.  Гетя А. А. Взаємозв’язок між окремими конституційними ознаками у молодняка свиней з його подальшою продуктивністю. : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Інститут свинарства. Полтава, 1997. 152 с.
 41. Гетя А. А. Оптимізація оцінки племінної цінності та удосконалення системи організації селекційного процесу у свинарстві України. : дис. ... д-ра с.-г. наук: 06.02.01 / Інститут свинарства. Полтава, 2012. 463 с.
 42.  Гетя Н. В. Изучение технологических условий повышения биологической ценности гидропонных кормов для молодняка свиней. : дис. ... канд. с.-х. наук: / Институт свиноводства. Полтава, 1968. 172 с.
 43.  Гиря В. Н. Эффективность использования новых специализированных типов и линий свиней для производства породно-линейных гибридов. : дис. ... канд. с.-х. наук: 06.02.01 / Институт свиноводства. Полтава, 1989. 164 с.
 44.  Гниденко С. С Направленное выращивание хряков различных генотипов для интенсивного их использования. : дис. ... канд. с.-х. наук: 06.02.01 / Институт свиноводства. Полтава, 1989. 160 с.
 45.  Говтвян В. А. Хозяйственные и отдельные биологические особенности свиней разных сочетаний генотипов в центральных районах Украины. : дис. ... канд. с.-х. наук: 06.00.15 / Украинская академия аграрных наук. Полтава, 1995. 143 с.
 46.  Голуб Н. Д. Изучение сравнительной эффективности методов гомогенного и гетерогенного подбора в племенном свиноводстве с применением иммуногенетического контроля по группам крови. : дис. ... канд. с.-х. наук / Институт свиноводства. Полтава, 1969. 164 с.
 47.  Гончарова Е. П. Использование микорма свиньями. : дис. ... канд. биол. наук: 06.02.02 / Институт свиноводства. Полтава, 1987. 149 с.
 48.  Горилей С. И. Обмен веществ и продуктивность откармливаемых свиней при разной ритмичности кормления. : дис. ... канд. с.-х. наук / Институт свиноводства. Полтава, 1975. 152 с.
 49. Грищенко Н. П. Удосконалення технологічних прийомів відгодівлі молодняку свиней. : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.04 / Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2014. 142 с.
 50.  Гребеник Г. М. Удосконалення продуктивних та племінних якостей свиней великої білої породи у племінних господарствах Сумщини. : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Полтавська державна аграрна академія. Полтава, 2005. 187 с.
 51.  Гриценко Н. М. Белковый и аминокислотный состав свиного молока. : дис. ... канд. биол. наук / Институт свиноводства. Полтава, 1967. 156 с.
 52.  Гук М. С. Адаптаційна здатність молодняку свиней вітчизняної і закордонної селекції в умовах технології промислового свинарства. : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.04 / Інститут свинарства і АПВ НААН. Полтава, 2021. 153 с.
 53.  Гулий Г. Ф. Интенсификация воспроизводства и откорма свиней в колхозах и совхозах Кобелянского района, Полтавской области. : дис. ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1967. 154 с.
 54.  Данілова Т. М. Підвищення ефективності використання сучасного генофонду свиней великої білої породи при чистопородному розведенні, схрещуванні та гібридизації. : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Харківський зооветеринарний інститут. Харків, 2001. 178 с.
 55.  Данилюк Б. П. Особенности роста, развития и мясо-сальной продуктивности свиней крупной белой, миргородской пород и ландрас в условиях Лесостепи УССР. : дис. ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1970. 216 с.
 56.  Денисенко М. В. Вплив вермілату на репродуктивну функцію тварин. : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.00.33 / Інститут свинарства. Полтава, 1997. 107 с.
 57.  Денисюк П. В. Вплив pН середовища на розвиток in vitro доімплантаційних ембріонів свині. : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Інститут свинарства. Полтава, 1997. 181 с.
 58.  Держговський О.О. Фізіологічне обгрунтування використання гомогенізованого корму у годівлі свиней. : дис. ... канд. с.-г. наук: 03.00.13 / Інститут свинарства. Полтава, 2009. 146 с.
 59.  Деревинский В. В. Активность трансаминаз сыворотки крови свиней в зависимости от породы, возраста, пола и продуктивность животных. : дис. ... канд. биол. наук / Институт свиноводства. Полтава, 1969. 214 с.
 60.  Докторович М. А. Влияние разного уровня протеинового питания на рост, развитие, обмен веществ и энергии при выращивании племенных хряков крупной белой породы. : дис. ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1964. 133 с.
 61.  Дорошков В. Б. Изучение влияния тканевых препаратов на половую функцию свиней 190 с.
 62.  Драган О. В. Продуктивні якості та генетичні особливості свиней при внутрішньопородному поєднанні різних типів тварин української м’ясної породи. : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Інститут тваринництва центральних районів. , 2009. 151 с.
 63.  Егоров Г. Е. Изучение мясных качеств свиней миргородской породы при чистопородном разведении и прилитии крови пьетрен. : дис. ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1974. 171 с.
 64.  Емец В. М. Хозяйственно-полезные признаки и некоторые биологические особенности двух и трехпородных поместных свиней в условиях промышленной технологии. : дис. ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1978. 132 с.
 65.  Жигулин С. П. Выращивание ремонтных свинок различного направления продуктивности. : дис. ... канд. с.-х.  наук: 06.02.04  / Институт животноводства степных районов им. М. Ф. Иванова "Аскания- Нова". Полтава, 1992. 151 с.
 66.  Жовнир Б. Ф. Кормовые качества и эффективность использования крилевой муки при интенсивном мясном откорме свиней. : дис. ... канд. с.-х.  наук: 06.02.02  / Институт свиноводства. Полтава, 1986. 161 с.
 67.  Журженко Т. С. Создание заводских линий и семейств в племенном свиноводстве. : дис. ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1961. 202 с.
 68.  Журба (Назаренко) В. А. Обмен веществ и продуктивность откармливаемого молодняка свиней при разных количествах кукурузной дерти в рационах. : дис. ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1957. 158 с.
 69.  Забара В. Н. Повышение сохраняемости каротина при хранении и подготовке травяной муки и скармливанию молодняку свиней. : дис. ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1971. 193 с.
 70.  Забелина А. А. Влияние уровня лизина в рационе на свободные аминокислоты мочи и плазмы крови и на экскрецию других компонентов у свиней. : дис. ... канд. биол.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1970. 154 с.
 71.  Забудько А. С. Эффективность богатых каротином кормов и синтетического витамина А при  выращивании поросят-сосунов и отьемышей. : дис. ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1973. 154 с.
 72.  Заболотный И. И. Сравнительная оценка действия препаратов печени и селезенки в норме и при анемиях у свиней : дис. ... канд. вет.  наук / Харьковский ветеренарный институт. Харьков, 1958. 278 с.
 73.  Захарин А. Ф. Экономика свиноводства в колхозах Полтавского производственного колхозно-совхозного управления. : дис. ... канд. е.н.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1964. 210 с.
 74.  Зеленский К. Н. Особенности роста,развития и обмена веществ у племенного молодняка свиней крупной белой породы и ландрас. : дис. ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1965. 187 с.
 75.  Зінов"єв С. Г. Вплив мікробіологічної ферментації кормів на співвідношення вільних амінокислот крові поросят та їх фізіологічний стан. : дис. ... канд. с.-г. наук: 03.00.13 / Інститут свинарства. Полтава, 2005. 204 с.
 76.  Іванищенко Г. Є. Фізіолого-морфологічні особливості репродуктивної функції кнурів. : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Інститут свинарства. Полтава, 1993. 118 с.
 77.  Іванов М. Ю. Розробка і удосконалення елементів технології гомогенізації гнойових стоків на промислових свинокомплексах. : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.04 / Інститут свинарства. Полтава, 2015. 172 с.
 78.  Иващук И. С. Оценка хряков по скороспелости потомства и использование улучшателей через станции искусственного осеменения. : дис. ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1971. 163 с.
 79.  Илюха Н. П. Использование комбинированных силосов с химическими и биологическими консервантами в кормлении молодняка свиней. : дис. ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1974. 139 с.
 80.  Капелист И. В. Породно-линейная гибридизация свиней с использованием новых мясных типов и специализированных линий. : дис. ... канд. с.-х. наук: 06.02.01 / Донской ордена трудового красного знамени с-х институт., 1986. 158 с.
 81.  Карунна Т. І. Підвищення продуктивності свиней великої білої породи за використання сучасних селекційно-генетичних методів. : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Полтавська державна аграрна академія. Полтава. 170 с.
 82.  Квасницкий А. В. Желудочное сокоотделение пищеварение у свиней. : дис. ... канд. биол.  наук / Институт свиноводства. Полтава. 442 с.
 83.  Кимбембе Б. Э. Сравнительный рост чистопородного и помесного (гибридного) молодняка свиней, родившихся с разной живой массой. : дис. ... канд. с.-х. наук: 06.02.01 / Харьковский зооветеринарный институт. Харьков, 1993. 145 с.
 84.  Клименко О.І Ефективність вирощування та відгодівлі молодняка свиней з використанням комплексних протеїно-мінеральних добавок. : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.04 / Інститут свинарства. Полтава, 1994. 166 с.
 85.  Коваленко Г.П. Экономика производства кормов в свиноводческих хозяйствах левопобережной части лесостепи УССР. : дис. ... канд. е.н.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1965. 211 с.
 86.  Коваленко В. П. Изучение групп крови свиней и иммуногенетический контроль при скрещивании. : дис. ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1966. 172 с.
 87.  Коваленко Т. С. Удосконалення оцінки продуктивних і племінних якостей свиней за селекційними індексами. : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Херсонський державний аграрний університет. Херсон, 2011 . 134 с.
 88.  Коваленко В. А. Особенности роста, развития и хозяйственной ценности свиней крупной белой породы разных продуктивных типов. : дис. ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1966. 170 с.
 89.  Коваленко В. Ф. Изучение состава эмбриотрофа у свиноматок. : дис. ... канд. биол.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1968. 176 с.
 90.  Коротков В. А. Использование популяционно-генетических параметров продуктивных качеств свиней для ускорения селекционного процесса. : дис. ... канд. с.-х.  наук : 06.02.01   / Институт свиноводства. Полтава, 1984. 179 с.
 91.  Кравченко О. И Хозяйственные и некоторые биологические особенности чистопородных и помесных свиней разных генотипов в условиях селекционно-гибридного центра. : дис. ... канд. с.-х.  наук : 06.02.01   / Институт свиноводства. Полтава, 1994. 183 с.
 92.  Кодак Т. С. Ефективність використання кнурів зарубіжної вітчизняної селекції у поєднанні з чистопородними та помісними свиноматками в умовах товарного репродуктора. : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Інститут свинарства. Полтава, 2015. 148 с.
 93.  Коваль Ю. А. Підвищення продуктивності відгодівельного молодняку свиней шляхом удосконалення технологічних способів їх утримання і годівлі. : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.04 / Інститут свинарства. Полтава, 2015. 159 с.
 94.  Коробка А. В. Підвищення продуктивної дії комбікормів для молодняку свиней шляхом використання пробіотичних і ферментних добавок. : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.02 / Інститут свинарства. Полтава, 2005. 133 с.
 95.  Краснощок О. О. Формування продуктивності свиней в залежності від методів розведення та інтенсивності росту. : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Інститут свинарства і АПВ НААН. Полтава, 2020. 186 с.
 96.  Крилов Н. Н. Интенсивность роста и формирование мясных качеств свиней породы дюрок. : дис. ... канд. с.-х.  наук : 06.02.04   / Институт животноводства степных районов им. М.Ф. Иванова УААН. Аскания-Нова, 1993. 125 с.
 97.  Ксьонз І. М. Застосування полімеразної ланцюгової реакції для діагностики хламідіозу свиней. : дис. ... канд. вет. наук: 16.00.03 / Полтавський філіал інституту ветеринарної медицини. Полтава, 2002.  155 с.
 98.  Кудрык М. А. Влияние уровня лизина в рационе на некоторые показатели обмена веществ у свиней. : дис. ... канд. биол.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1970. 206 с.
 99. Кузьменко М. В. Ріст, продуктивність і показники забою відгодівельного молодняку свиней за різних технологічних умов утримання. : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.04 / Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2014. 157 с.
 100. Куценко Л. А. Физиологическая активность полипептидного комплекса, полученного из тканей сердца свиней-кордиалата. : ... канд. с.-х.  наук : 06.00.33   / Институт свиноводства. Полтава, 1997. 131 с.
 101. Лапенко А. П. Влияния БВМД к разным по составу рационам на обмен веществ и продуктивность свиней при мясном откорме. : ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1971. 197 с.
 102. Ладыгин В. Ф. Влияние возраста спариваемых свиней на их продуктивность и скороспелость потомства. : ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1971. 162 с.
 103. Лебединская Ю. А. Приготовление и использование в рационах свиней комбинированных силосов и влажного зерна кукурузы с консервантами. : ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1973. 151 с.
 104. Левченко И. Г. Использование сахарной свеклы в сочетании с кукурузой и зернобобовыми при мясном откорме свиней. : ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1964. 170 с.
 105. Левченко М. В. Підвищення продуктивних якостей свиней української мясної породи шляхом оцінки і відбору за біологічними та індивідуальними особливостями росту. : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Херсонський державний аграрний університет. Херсон, 2014. 197 с.
 106. Лобченко В. А. Влияние физиологических факторов на качество социтов свиньи и их созревание вне организма. : дис. ... канд. биол.  наук:  03.00.13   / Институт свиноводства. Полтава, 1990. 149 с.
 107. Лобченко С. Ф. Розробка способів підвищення якості сперми кнурів з метою удосконалення технології відтворення свиней. : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.04 / Інститут свинарства і АПВ НААН. Полтава, 2021. 169 с.
 108. Лубенец Г. А. Сочетаемость родственных групп хряков и маток в стаде племзавода. : ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1971. 169 с.
 109. Луценко В. А. Эффективность скрещивания маток украинской степной белой породы свиней с хряками дюрок, бельгийский ландрас. : дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.04 / Институт животноводства степных районов им. М. Ф. Иванова УААН. Аскания-Нова, 1993. 149 с.
 110. Луник Ю. М. Вивчення ступеня прояву комбінаційної мінливості і поєднання генотипів свиней при різних методах розведення. с.-г. наук: 06.02.01 / Інститут свинарства і АПВ НААН. Полтава, 2004. 136 с.
 111. Лучин І. С. Продуктивні якості свиней великої білої породи при внутрішньопородній і міжпородній гібридизації. : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Інститут землеробства і біології тварин УААН. , 1999. 145 с.
 112. Мазанько М. О. Розробка технології виробництва свинини підвищеної харчової цінності з застосуванням ощадних екологічно безпечних ресурсів.: дис. ... канд. с.-г. наук  06.02.04  / Інститут свинарства. Полтава, 2015. 167 с.
 113. Маєвська Н. М. Інтегрована оцінка продуктивності кнурів-плідників в умовах промисловоїх технології : дис. ... канд. с.-г. наук  06.02.01 / Інститут свинарства. Полтава, 2018. 155 с.
 114. Манюненко С. А. Господарсько-біологічні особливості свиней полтавської мясної породи при різних методах підбору : дис. ... канд. с.-г. наук  06.02.01 / Інститут свинарства. Полтава, 2012. 153 с.
 115. Манько О. А. Ефетивність використання оцінених за фенотипом і генотипом свиней та виявлення їх препотентності : дис. ... канд. с.-г. наук  06.02.01 / Інститут свинарства. Полтава, 2009. 179 с.
 116. Мартыненко Н. А. Функциональная асимметрия и моторная функция матки свиньи вне периода беременности : дис. ... канд. биол. наук  / Институт физиологии им. А. А. Богомольца. Киев, 1956. 196 с.
 117. Матиец М. И. Ускорение жироотложения у свиней при промышленном скрещивании  / Институт животноводства. Харьков, 1939. 185 с.
 118. Меленчук Н. П. Возрастные иммунобиологические особенности организма свиней разных пород в постнатальном онтогенезе : дис. ... канд. биол. наук  / Институт животноводства. Харьков, 1974. 212 с.
 119. Мельниченко О. П. Порівняльна характеристика антиоксидантної системи ембріонів перепелів та курей в нормі та за впливу монохроматичного червоного світла : дис. ... канд. с.-г. наук 03.00.13 / Білоцерківський національний аграрний університет. Полтава, 2008. 210 с.
 120. Мироненко О. І. Фізіологічні особливості травлення у поросят під впливом окремих нетрадиційних кормових добавок : дис. ... канд. с.-г. наук 03.00.13 / Інститут свинарства. Полтава, 2009. 144 с.
 121. Мысик А. Т. Эффективность обогащения рационов поросят витаминами В12, А и Д2 : дис. ... канд. с.-х.  наук   / Институт свиноводства. Полтава, 1966. 183 с.
 122. Мітіогло Л. В. Дослідження поліморфізму генів репродукції на модельному обєкті Bos taurus, L : дис. ... канд. с.-г. наук 06.02.01 / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Харків, 2019. 173 с.
 123. Мороз О. Г. Вивчення різних поєднань генотипів свиней в умовах свинокомлексу з метою одержання високопродуктивних товарних гібридів : дис. ... канд. с.-г. наук 06.02.01 / Інститут свинарства. Полтава, 1999. 153 с.
 124. Михно В. В. Продуктивность свинок разных пород в зависимости от условий выращивания : дис. ... канд. с.-х.  наук  06.02.04 -  / Институт свиноводства. Полтава, 1994. 158 с.
 125. Міщенко С. В. Нормалізуючий вплив тканинних поліпептидів на гемостаз після гама-опромінювання та дії фтору на організм : дис. ... канд. біол. наук 03.00.13 / Інститут свинарства. Полтава, 1999. 120 с.
 126. Мурза Л. А. Эффективность использования хряков полтавского, центрального мясных типов и породы дюрок в условиях свинокомплекса: дис. ... канд. с.-х.  наук  06.02.01  / Институт свиноводства. Полтава, 1993. 120 с.
 127. Нагаєвич В. М. Изучение продуктивных качеств свиней в зависимости от их типологической реактивности в условиях промышленной технологии : дис. ... канд. с.-х. наук 06.02.01  / Институт свиноводства. Полтава, 1982. 173 с.
 128. Нарижна О. Л. Ефективність використання чистопорідних та термінальних кнурів при поєднанні їх із свиноматками великої білої породи в умовах фермерського господарства : дис. ... канд. с.-г.  наук  06.02.01  / Інститут свинарства. Полтава, 2017. 172 с.
 129. Небилиця М. С. Ефективність використання свиней англійської селекції при гібридизації : дис. ... канд. с.-г.  наук  06.00.17   / Полтавський державний сільськогосподарський інститут. Полтава, 1997. 185 с.
 130. Нечипоренко В. Х. Изучение кариотипа свиней различных пород : дис. ... канд. с.-х. наук / Институт свиноводства. Полтава, 1971. 142 с.
 131. Новиков О. Н. Влияние условий транспортировки на переживаемость и оплодотворяющую способность сперматозоидов хрякав : дис. ... канд. биол.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1966. 206 с.
 132. Новікова Н. В. Підвищення продуктивних якостей та адаптаційних властивостей свиней сучасних генотипів за умов промислової технології виробництва свинини : дис. ... канд. с.-г.  наук  06.02.04 / Херсонський державний аграрний університет. Херсон, 2014. 152 с.
 133. Ноздрин Н. Т. Влияние рационов различного состава на генеративную функцию яичников и продуктивность свиноматок : дис. ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1965. 226 с.
 134. Оксинюк А. Н. Порівняльне вивчення якісних особливостей кнурів різних генотипів при вирощуванні в умовах елеверу : дис. ... канд. с.-г.  наук  06.02.01 / Інститут свинарства. Полтава, 1998. 185 с.
 135. Олышанская Л. Е. Эффективность использования протеинового зеленого концентрата при выращивании поросят : дис. ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1984. 99 с.
 136. Омельчук В. И. Инбридинг и реципрокное скрещивание при разведении свиней пород дюрок и крупная белая : дис. ... канд. с.-х.  наук / Национального университета биоресурсов и природополь зования Украины "Крымский агротехнологический университет", 2012. 142 с.
 137. Онищенко А. О. Вивчити ефективність використання свиней української мясної породи в якості материнської форми при чистопородному розведенні і схрещуванні : дис. ... канд. с.-г.  наук  06.02.01 / Інститут свинарства. Полтава, 2008. 165 с.
 138. Онищенко Л. В. Фенотиповий прояв спадкових ознак потомків червоної білопоясої породи свиней залежно від інтенсивності росту їх батьків у період вирощування : дис. ... канд. с.-г.  наук  06.02.01 / Інститут свинарства. Полтава, 2018. 161 с.
 139. Опришко Н. Н. Хозяйственные и некоторые биологические особенности свиней полтавского мясного типа и их поме сей : дис. ... канд. с.-х.  наук 06.02.01 / Институт свиноводства. Полтава, 1993. 129 с.
 140. Офіленко Н. О. Вивчення ефективності використання кнурів великої білої породи, оцінених за фенотипом, у порівнянні з міжпородним схрещуванням для одержання товарної свинини : дис. ... канд. с.-г.  наук  06.02.01 / Інститут свинарства. Полтава, 2004. 173 с.
 141. Паламаренко И. К. Влияние комплекса микроелементов (железо, медь, кобальт) на рост и развитие поросят-сосунов и отьемышей : дис. ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1950. 138 с.
 142. Пейрельяде Х. Р. Физиологическое обоснование раннего отьема поросят и перспективы его применения на Кубе : дис. ... канд. биол.  наук / Институт зоологии академии наук Республики Куба, 1976. 86 с.
 143. Петренко М. О. Господарсько-біологічні особливості свиней породи ландрас с зарубіжного походження та їх використання за різних методів розведення : дис. ... канд. с.-г. наук 06.02.01  / Полтавська державна аграрна академія. Полтава, 2015. 160 с.
 144. Петрив М. Д. Использование свиней специализированных линий крупной белой породы для межлинейной гибридизации на комплексах промышленного типа : дис. ... канд. с.-х.  наук  06.02.01 / Научно-исследовате льский институт земледелия и животноводства западных районов УССР. 1991. 161 с.
 145. Пилипенко С. В. Фізіологічне обгрунтування та удосконалення внутрішньоматкового осіменіння свиней : дис. ... канд. біол.  наук 03.00.13 /УААН  Інститут свинарства. Полтава, 2006. 155 с.
 146. Підтереба О. І. Вивчення динаміки вмісту вільних амінокислот у тканинах окремих органів свиноматок і плодів : дис. ... канд. біол.  наук 03.00.13 / Інститут свинарства. Полтава, 2006. 186 с.
 147. Пивняк Н. В. Комплексное изучение хозяйственно-полезных качеств и особенностей развития двух и трехпородных помесей крупной белой и миргородской пород свиней с ландрасами : дис. ... канд. с.-г.  наук / Інститут свинарства. Полтава, 1965. 241 с.
 148. Плишко Н. Т. Разработка и физиологическое обоснование искусственного осеменения свиноматок маліми дозами спермы : дис. ... канд. биол.  наук / Полтавсикй научно-исследовательский институт свиноводства. Полтава, 1962. 149 с.
 149. Повод Н. Г. Продуктивность и некоторые биологические особенности свиней разных сочетаний при формировании Днепропетровского мясногот типа : дис. ... канд. с.-х.  наук 06.02.01 / Институт свиноводства. Полтава, 1993. 175 с.
 150. Поддубный Г. И. Эффективность породно-линейно гибридизации и методы создания племенного стада свиней центрального типа в условиях свинокомплекса : дис. ... канд. с.-х.  наук 06.02.01 / Институт свиноводства. Полтава, 1989. 107 с.
 151. Полищук А. А. Состав и питательность полнорационных комбикормов при высокоинтенсивном мясном откорме свиней : дис. ... канд. с.-х.  наук  06.02.02 / Институт свиноводства. Полтава, 1986. 161 с.
 152. Поливода А. М. Белковый и аминокислотный состав и физико-химические свойства мяса свиней разных пород, возраста и пола : дис. ... канд. с.-х.  наук   / Институт свиноводства. Полтава, 1969. 171 с.
 153. Почерняева Г. М. Выращивание племенного молодняка свиней на рационах с разным количеством кукурузы в сочетании с зелеными, сочными и грубыми кормами : дис. ... канд. с.-х.  наук   / Институт свиноводства. Полтава, 1957. 159 с.
 154. Почерняев Ф. К. Биологические особенности молодняка свиней беркширской и крупной белой породы : дис. ... канд. с.-х.  наук   / Институт свиноводства. Полтава, 1958. 168 с.
 155. Почерняев Ф. К. Скороспелость свиней, особенности ее проявления и практическое использование : дис. ... докт. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1969. 429 с.
 156. Прокопенко О. В. Визначення впливу породи і породності свиней на одержання молодняка для відгодівлі до різних вагових кондицій : дис. ... канд. с.-г.  наук   06.02.01 / Донецький інститут агропромислового виробництва. Донецьк, 2000. 150 с.
 157. Проваторов Г. В. Обмен веществ и энергии у молодняка свиней разных пород и их помесей : дис. ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1969. 159 с.
 158. Рак Т. М. Прояв  фенотипічних і генотипічних ознак у кнурів залежно від технології їх вирощування та рівня годівлі одержаного приплоду : дис. ... канд. с.-г.  наук 06.02.01 / Інститут свинарства. Полтава, 1994. 159 с.
 159. Роденко Г. Ф. Стимуляция молочнокислого брожения и повышение биологической ценности комбинированных силосов с помощью амилолитических ферментов : дис. ... канд. биол.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1970. 194 с.
 160. Рыбалко В. П. Крупная черная порода свиней на Украине и ее использовнаие в чистопородном разведении и для схрещивания : дис. ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1967. 223 с.
 161. Рыбалко В. П. Повышение продуктивности свиней путем рационального использования генетических и паратипических факторов : дис. ... докт. с.-х.  наук 06.02.01 / Институт свиноводства. Полтава, 1983. 335 с.
 162. Рясной В. И. Эффективность использования свиней новой синтетической линии в промышленном свиноводстве: дис. ... канд. с.-х.  наук  / Институт свиноводства. Полтава, 1976. 175 с.
 163. Сагло А. Ф. Возрастные изменения показателей иммунобиологической реактивности организма поросят раннего отьема : дис. ... канд. биол. наук  / Институт свиноводства. Полтава, 1971. 142 с.
 164. Саєнко А. М. Аналіз генетичної стуктури різних порід і типів свиней та встановлення звязку ДНК - маркерів з продуктивними ознаками свиноматок : дис. ... канд. с.-г.  наук : 06.02.01  / Інститут свинарства. Полтава, 2015. 142 с.
 165. Самохвал И. А. Крупноплодность и биологическое значение ее в скороспелости свиней : дис. ... канд. с.-х.  наук  / Институт свиноводства. Полтава, 1966. 259 с.
 166. Сарычева М. М. Влияние витамина А и комплекса витаминов А и С на генеративную функцию яичников свиноматок : дис. ... канд.  биол. наук  / Институт свиноводства. Полтава, 1968.  148 с.
 167. Северин В. П. Пищеварение у свиней при скармливании сахарной свеклы : дис. ... канд.  биол. наук  / Институт свиноводства. Полтава, 1965. 135 с.
 168. Семенов С. А. Эффективность сои различных технологических способов переработки в комбикормах для молодняка свиней  : дис. ... канд. с.-х.  наук  06.02.04 / Институт свиноводства. Полтава, 1994. 170 с.
 169. Сердюк О. Г. Использование свиней специализированной мясной линии при разведении "в себе" и породно-линейной гибридизации : дис. ... канд. с.-х.  наук  06.02.01 / Институт свиноводства. Полтава, 1991. 164 с.
 170. Слинько В. Г. Порівняльне вивчення розвитку та продуктивності свинок різних генотипів залежно від інтенсивності вирощування : дис. ... канд. с.-х.  наук  06.02.01 / Інститут свинарства.  Полтава, 2000. 143 с.
 171. Смислов С. Ю. Удосконалення та використання інформаційних систем і технологічних рішень у свинарських підприємствах різної направленості : дис. ... канд. с.-г.  наук 06.02.04 / Інститут свинарства. Полтава, 2012. 208 с.
 172. Сокирко М. П. Удосконалення технології вирощування свиней в умовах племінного господарства : дис. ... канд. с.-г.  наук 06.02.04 / Інститут свинарства. Полтава, 2017. 131 с.
 173. Сокол В. Т. Методы создания высокопродуктивного стада свиней племзавода "Василевка" :  дис. ... канд. с.-х.  наук  / Институт свиноводства. Полтава, 1974. 174 с.
 174. Соседко В. В. Влияние агарово-тканевого препарата на использование питательных веществ корма и продуктивность свиней при мясном откорме в разных условиях протеинового питания :  дис. ... канд. с.-х.  наук  / Институт свиноводства. Полтава, 1966. 230 с.
 175. Стробыкина Р. В. Особенности гистологического строения скелетной мускулатуры в онтогенезе некоторых пород свиней :  дис. ... канд. с.-х.  наук  / Институт свиноводства. Полтава, 1969. 130 с.
 176. Титаренко О. О. Фізіологічні закономірності динаміки вмісту макроелементів у системі мати-плід протягом відтворювального циклу свиноматки :  дис. ... канд. с.-г.  наук  03.00.13  /  Інститут свинарства. Полтава, 2008. 138 с.
 177. Троценко З. Г. Формування росту, розвитку телиць та основних ознак продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи за різних технологій їх утримання  :  дис. ... канд. с.-г.  наук  06.02.04   /  Інститут тваринництва. Харків, 2015. 177 с.
 178. Трончук И. С. Повышение интенсивности мясного откорма свиней на основе рационального использования кормов :  дис. ... д-ра с.-х.  наук   /  Институт свиноводства.  Полтава, 1971. 309 с.
 179. Трусов Б. А. Изучение эффективности скармливания свиньям рационов разного состава при беконном и мясном откорме  :  дис. ... канд. с.-х.  наук   /  Полтавская государственная с/х опытная станция  Полтава, 1965. 174 с.
 180. Утехин Б.П. Изменения углеводного и белкового комплеса кормов при дрожжевании :  дис. ... канд. биол.  наук. 1947. 118 с.
 181. Усачова В. Є. Господарські та окремі біологічні особливості свиней ліній центрального типу нової мясної породи :  дис. ... канд. с.-г.  наук  06.02.01  /  Інститут свинарства. Полтава, 2002.  135 с.
 182. Усенко С. О. Гормональний і біохімічний статус сироватки крові свиней різного віку, статі та фізіологічного стану :  дис. ... канд. біол.  наук  03.00.13   /  Інститут свинарства. Полтава, 2004. 148 с.
 183. Ухтверов М. П. Использование современных методов селекции при производстве свинины на промышленной основе :  дис. ... докт. с.-х.  наук  06.02.01  /  Куйбышевский с/х институт.   Полтава, 1980. 348 с.
 184. Фесина Б. Е. Влияние добавок солей микроелементов (цинка, марганца,кобальта) на обмен веществ и продуктивность свиней в условиях лесостепи УССР :  дис. ... канд. с.-х.  наук  06.02.01  /  Институт свиноводство. Полтава, 1968. 173 с.
 185. Фесенко О. Г. Вивчення особливостей мясних якостей свиней різного напрямку продуктивності залежно від методу їх розведення і забійної маси :  дис. ... канд. с.-г.  наук  06.02.01  /  Інститут свинарства. Полтава, 2005. 174 с.
 186. Филонов Р. А. Продуктивность и некоторые биологические особенности свиней крупной белой породы Автономной Республики Крым : дис. ... канд. с.-х.  наук  06.02.01  /  Институт свиноводство. Полтава, 2009. 151 с.
 187. Флока Л. В. Шляхи удосконалення продуктивних якостей свиней червоної білопоясої породи :  дис. ... канд. с.-г.  наук  06.02.04   /  Полтавський університет економіки і торгівлі. Полтава, 2017. 134 с.
 188. Хатько І. В. Вивчення різних поєднань генотипів свиней англійської селекції в умовах селекційно-гібридного центру :  дис. ... канд. с.-г.  наук  06.02.01   / Інститут свинарства. Полтава, 1997. 195 с.
 189. Хмельова О. В. Використання генетично-популяційних і імуногенетичних показників при створенні материнської форми свиней селекції ДСГІ :  дис. ... канд. с.-г.  наук  06.02.01 /  Дніпропетровський державний аграрний університет. Дніпро, 1999. 162 с.
 190. Хоценко А. В. Продуктивність, поведінка та інтерєру лактуючих корів зарубіжної селекції за дії високих температур повітря :  дис. ... канд. с.-г.  наук 06.02.04 / Інститут свинарства і АПВ НААН. Полтава, 2019. 144 с.
 191. Цибенко В. Г. Вивчення продуктивності свиней миргородської породи в залежності від генетичної подібності батьківських пар :  дис. ... канд. с.-г.  наук 06.02.01 / Інститут свинарства. Полтава, 2006. 124 с.
 192. Цыбулько В. Д. Влияние условий кормления на генеративную функцию яичников и плодовитость свиноматок беркширской породы :  дис. ... канд. биол. наук / Институт свиноводства. Полтава, 1955. 149 с.
 193. Цыганчук Ю. С. Влияние интенсивности выращивания ремонтных свинок на их последующую продуктивность :  дис. ... канд. с.-х. наук  /  Институт свиноводства. Полтава, 1973. 130 с.
 194. Чирков О. Г. Фізіологічні фактори оптимізації умов розвитку в матці реципієнта ембріонів свині, трансплантованих нехірургічно (трансцервікально) : дис. ... канд. с.-г. наук  03.00.13 / Інститут свинарства. Полтава, 2005. 134 с.
 195. Чухліб Є. В. Відгодівлельні, м'ясо-сальні якості та окремі біологічні особливості свиней різного напрямку продуктивності :  дис. ... канд. с.-г.  наук 06.02.01 / Полтавська державна аграрна академія. Полтава, 2006. 198 с.
 196. Шаталин Б. Д. Приготовление и использование белковых кормовых добавок из микроскопических грибов для молодняка свиней : дис. ... канд. с.-х.  наук / Институт свиноводства. Полтава, 1967. 186 с.
 197. Шаферівський Б. С. Селекційно-генетична характеристика кнурів різних порід зарубіжної селекції : дис. ... канд. с.-г. наук 06.02.01 / Полтавська державна аграрна академія. Полтава, 2014. 177 с.
 198. Шевцов В. П. Изучение  функциональных особенностей полового аппарата коров с целью дальнейшего совершенствования методики и техники их осеменения : дис. ... канд. биол. наук / Институт свиноводства. Полтава, 1965. 190 с.
 199. Шелест В. П. Влияние различного уровня протеинового питания свиноматок на воспроизводительную способность, молокопродукцию и качество приплода : дис. ... канд. с.-х. наук 06.02.01 / Институт свиноводства. Полтава, 1963. 139 с.
 200. Шкурупий П. Я. Эффективность двух и трехпородного промышленного скрещивания свиней крупной белой, украинской степной белой и миргородской пород и некоторые биологические особенности помесей : дис. ... канд. с.-х. наук / Институт свиноводства. Полтава, 1965. 225 с.
 201. Шостя А. М. Особливості динаміки вмісту вітамінів антиоксидантної дії в різних тканинах свиноматок та плодів : дис. ... канд. біол. наук 03.00.13 / Інститут свинарства. Полтава, 1998. 203 с.
 202. Шульга А. Д. Зоогигиеническая оценка свинарников-маточников типа 529-А-62 и их модификаций в условиях лесостепи УССР : дис. ... канд. ветер. наук / Институт свиноводства. Полтава, 1968. 225 с.
 203. Шульгин А. М. Исследование технологических схем размещения внутреннего оборудования свинарников-маточников и застройки племенных свиноводческих ферм в украинской ССР : дис. ... канд. с.-х. наук 06.02.04 / Институт свиноводства. Полтава, 1974. 131 с.
 204. Щербань Т. В. Ефективність схрещування свиней миргородської породи з спеціалізованими генотипами мясного напряму продуктивності : дис. ... канд. с.-г. наук 06.02.01 / Інститут свинарства. Полтава, 2015. 164 с.
 205. Юдинцева В. М. Влияние добавок ферментных препаратов в рационы свиней на процессы пищеварения : дис. ... канд. биол. наук / Институт свиноводства. Полтава, 1970. 188 с.
 206. Юхно В. М. Фізіологічний вплив емульгованих жирів на стан здоровя і продуквтиність свиней різного віку : дис. ... канд. с.-г. наук 03.00.13 - / Інститут свинарства. Полтава, 2012. 164 с.
 207. Юхновец Р. А. Минеральный состав молока свиноматок крупной белой породы и его изменение в период лактации : дис. ... канд. биол. наук / Институт свиноводства. Полтава, 1967. 240 с.
 208. Яворский В. С. Сравнительная эффективность двух и трехпородного скрещивания свиней крупной белой породы с хряками пьетрен и ландрас : дис. ... канд. с.-х. наук / Институт свиноводства. Полтава, 1971. 187 с.
 209. Яловега Н. П. Откормочные и мясо-сальные качества свиней специализированной мясной линии в зависимости от их генеалогической принадлежности : дис. ... канд. с.-х. наук 06.02.01 / Институт свиноводства. Полтава, 1993. 189 с.
 210. Ярошенко С. П. Влияние гидротермической обработки зерна при производстве комбикормов на эффективность выращивания и откорма свиней : дис. ... канд. с.-х. наук 06.02.02 / Институт свиноводства. Полтава, 1989. 120 с.
 211. Яценко Л. И. Эффективность откорма свиней в зависимости от уровня протеина в комбикормах и техники кормления : дис. ... канд. с.-х. наук 06.02.02 / Институт свиноводства. Полтава, 1982. 150 с.