КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 квітня 2015 р. № 266
Київ

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 674 від 27.09.2016
№ 53 від 01.02.2017
№ 762 від 07.07.2021
№ 1392 від 16.12.2022}

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 13 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, що додається.

2. Установити, що здобувачі вищої освіти, які вступили до вищих навчальних закладів до набрання чинності цією постановою, продовжують навчання відповідно до обраних напрямів підготовки та спеціальностей.

2-1. Установити, що особи, які здобули вищу освіту за спеціальностями “081 Право”, “293 Міжнародне право” на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівні вищої освіти і яким присуджено ступінь вищої освіти “магістр”, можуть обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність повної вищої або вищої юридичної освіти.

{Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 53 від 01.02.2017. Додатково див. Рішення, Постанову}

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2015 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 266
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2021 р. № 762)

ПЕРЕЛІК
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Шифр і найменування галузі знань*

Код і найменування спеціальності

Код і найменування відповідної деталізованої галузі за Міжнародною стандартною класифікацією освіти

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

0111

Education science

012 Дошкільна освіта

0112

Training for pre-school teachers


013 Початкова освіта

0113

Teacher training without subject specialisation


014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

0114

Teacher training with subject specialisation


015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

0114

Teacher training with subject specialisation


016 Спеціальна освіта

0113

Teacher training without subject specialisation


017 Фізична культура і спорт

1014

Sports

02 Культура і мистецтво

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

0211

Audio-visual techniques and media production


022 Дизайн

0212

Fashion, interior and industrial design


023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

0213

Fine arts0214

Handicrafts


024 Хореографія

0215

Music and performing arts


025 Музичне мистецтво

0215

Music and performing arts


026 Сценічне мистецтво

0215

Music and performing arts


027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

0322

Library, information and archival studies


028 Менеджмент соціокультурної діяльності

0413

Management and administration


029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

0322

Library, information and archival studies0415

Secretarial and office work

03 Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

0221

Religion and theology


032 Історія та археологія

0222

History and archaeology


033 Філософія

0223

Philosophy and ethics


034 Культурологія

0314

Sociology and cultural studies


035 Філологія

0231

Language acquisition0232

Literature and linguistics

04 Богослов’я

041 Богослов’я

0221

Religion and theology

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

0311

Economics


052 Політологія

0312

Political sciences and civics


053 Психологія

0313

Psychology


054 Соціологія

0314

Sociology and cultural studies

06 Журналістика

061 Журналістика

0321

Journalism and reporting

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

0411

Accounting and taxation

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

0412

Finance, banking and insurance


073 Менеджмент

0413

Management and administration0415

Secretarial and office work


075 Маркетинг

0414

Marketing and advertising


076 Підприємництво та торгівля

0413

Management and administration0416

Wholesale and retail sales

08 Право

081 Право

0421

Law

09 Біологія

091 Біологія та біохімія

0511

Biology0512

Biochemistry0522

Natural environments and wildlife

10 Природничі науки

101 Екологія

0521

Environmental sciences0522

Natural environments and wildlife


102 Хімія

0531

Chemistry


103 Науки про Землю**

0532

Earth sciences


104 Фізика та астрономія

0533

Physics


105 Прикладна фізика та наноматеріали

0533

Physics


0588

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving natural sciences, mathematics and statistics


106 Географія

0314

Sociology and cultural studies0532

Earth sciences

11 Математика та статистика

111 Математика

0541

Mathematics


112 Статистика

0542

Statistics


113 Прикладна математика

0541

Mathematics0588

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving natural sciences, mathematics and statistics0613

Software and applications development and analysis

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

0613

Software and applications development and analysis


122 Комп’ютерні науки

0613

Software and applications development and analysis


123 Комп’ютерна інженерія

0612

Database and network design and administration0714

Electronics and automation


124 Системний аналіз

0688

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs)


125 Кібербезпека та захист інформації

0612

Database and network design and administration0688

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs)


126 Інформаційні системи та технології

0611

Computer use0612

Database and network design and administration

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

0715

Mechanics and metal trades

132 Матеріалознавство

0588

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving natural sciences, mathematics and statistics


0715

Mechanics and metal trades


0788

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction

133 Галузеве машинобудування

0715

Mechanics and metal trades

0716

Motor vehicles, ships and aircraft

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

0716

Motor vehicles, ships and aircraft

135 Суднобудування

0716

Motor vehicles, ships and aircraft

136 Металургія

0715

Mechanics and metal trades

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

0713

Electricity and energy


142 Енергетичне машинобудування

0713

Electricity and energy0716

Motor vehicles, ships and aircraft


143 Атомна енергетика

0713

Electricity and energy


144 Теплоенергетика

0713

Electricity and energy


145 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика

0713

Electricity and energy

{Позицію 15 виключено на підставі Постанови КМ № 1392 від 16.12.2022}

16 Хімічна інженерія та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

0711

Chemical engineering and processes


162 Біотехнології та біоінженерія

0512

Biochemistry0711

Chemical engineering and processes


163 Біомедична інженерія

0588

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving natural sciences, mathematics and statistics0788

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

171 Електроніка

0714

Electronics and automation

172 Електронні комунікації та радіотехніка

0714

Electronics and automation


173 Авіоніка

0714

Electronics and automation0716

Motor vehicles, ships and aircraft


174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

0714

Electronics and automation


175 Інформаційно-вимірювальні технології

0714

Electronics and automation0788

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction


176 Мікро- та наносистемна техніка

0714

Electronics and automation0788

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

0721

Food processing


182 Технології легкої промисловості

0723

Textiles (clothes, footwear and leather)


183 Технології захисту навколишнього середовища

0712

Environmental protection technology


184 Гірництво

0724

Mining and extraction


185 Нафтогазова інженерія та технології
186 Видавництво та поліграфія

0211

Audio-visual techniques and media production0611

Computer use


187 Деревообробні та меблеві технології

0722

Materials (glass, paper, plastic and wood)

19 Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування

0731

Architecture and town planning


192 Будівництво та цивільна інженерія

0732

Building and civil engineering


193 Геодезія та землеустрій

0532

Earth sciences0731

Architecture and town planning


194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

0732

Building and civil engineering

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

0811

Crop and livestock production


202 Захист і карантин рослин

0811

Crop and livestock production


203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

0811

Crop and livestock production0812

Horticulture


204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

0811

Crop and livestock production


205 Лісове господарство

0821

Forestry


206 Садово-паркове господарство

0812

Horticulture


207 Водні біоресурси та аквакультура

0831

Fisheries


208 Агроінженерія

0716

Motor vehicles, ships and aircraft0888

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving agriculture, forestry, fisheries and veterinary

21 Ветеринарія

211 Ветеринарна медицина

0841

Veterinary1022

Occupational health and safety

22 Охорона здоров’я

221 Стоматологія

0911

Dental studies


222 Медицина

0912

Medicine


223 Медсестринство

0913

Nursing and midwifery


224 Технології медичної діагностики та лікування

0914

Medical diagnostic and treatment technology


225 Медична психологія

0313

Psychology


226 Фармація, промислова фармація

0588

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving natural sciences, mathematics and statistics0711

Chemical engineering and processes0916

Pharmacy


227 Терапія та реабілітація

0915

Therapy and rehabilitation


228 Педіатрія

0912

Medicine


229 Громадське здоров’я

0413

Management and administration0988

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving health and welfare1021

Community sanitation1022

Occupational health and safety

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

0921

Care of the elderly and of disabled adults0922

Child care and youth services0923

Social work and counselling


232 Соціальне забезпечення

0413

Management and administration0923

Social work and counselling

24 Сфера обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа

1013

Hotel, restaurants and catering


242 Туризм і рекреація

1015

Travel, tourism and leisure

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251 Державна безпека

1031

Military and defence

252 Безпека державного кордону

1031

Military and defence

253 Військове управління (за видами збройних сил)

1031

Military and defence


254 Забезпечення військ (сил)

1031

Military and defence


255 Озброєння та військова техніка

1031

Military and defence


256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)***

1031

Military and defence


257 Управління інформаційною безпекою

1031

Military and defence

26 Цивільна безпека

261 Пожежна безпека

262 Правоохоронна діяльність

1032

Protection of persons and property


263 Цивільна безпека

1022

Occupational health and safety1032

Protection of persons and property

27 Транспорт

271 Морський та внутрішній водний транспорт****

0716

Motor vehicles, ships and aircraft1041

Transport services


272 Авіаційний транспорт

0716

Motor vehicles, ships and aircraft1041

Transport services


273 Залізничний транспорт

0716

Motor vehicles, ships and aircraft0732

Building and civil engineering1041

Transport services


274 Автомобільний транспорт

0716

Motor vehicles, ships and aircraft1041

Transport services


275 Транспортні технології (за видами)

1041

Transport services

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

0413

Management and administration

29 Міжнародні відносини

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

0312

Political sciences and civics0314

Sociology and cultural studies0388

Inter-disciplinary programmes and qualifications involving social sciences, journalism and information


292 Міжнародні економічні відносини

0311

Economics0312

Political sciences and civics


293 Міжнародне право

0421

Law

__________
* Встановлення відповідності галузі знань Міжнародній стандартній класифікації освіти здійснюється лише шляхом встановлення відповідності спеціальності галузі Міжнародній стандартній класифікації освіти.
** Спеціальність, що передбачає вивчення складу і будови Землі, у тому числі геологія, геофізика, мінералогія, геохімія, вулканологія, сейсмологія та інші фізичні науки про Землю, метеорологія та інші атмосферні науки (включаючи кліматичні дослідження), гідрологія, океанологія.
*** Вид (види) діяльності затверджується відповідним державним органом, який забезпечує виконання завдань у сфері національної безпеки, за погодженням з МОН.
**** До 31 грудня 2021 р. застосовується найменування спеціальності 271 “Річковий та морський транспорт”.

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 674 від 27.09.2016, № 53 від 01.02.2017; в редакції Постанови КМ № 762 від 07.07.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1392 від 16.12.2022}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 266

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 “Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3333).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. № 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 46, ст. 1877).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1193 “Про доповнення переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 76, ст. 2817).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р. № 565 “Про доповнення переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 47, ст. 1528).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 660 “Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 56, ст. 1863).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 758 “Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. № 839” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 65, ст. 2195).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 990 “Про внесення змін до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 72, ст. 2485).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. № 994 “Про внесення зміни до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 77, ст. 2605).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 107 “Про внесення зміни до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 9, ст. 449).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 264 “Про внесення змін до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 17, ст. 790).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2010 р. № 365 “Про внесення змін до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 39, ст. 1305).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2406).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 267 “Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 та від 27 серпня 2010 р. № 787” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 844).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. № 516 “Про внесення зміни до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 37, ст. 1528).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 576 “Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 та від 27 серпня 2010 р. № 787” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1690).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. № 227 “Про внесення зміни до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 22, ст. 847).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 р. № 922 “Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 та від 27 серпня 2010 р. № 787” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 77, ст. 3112).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2014 р. № 631 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 95, ст. 2730).