ВИДАВНИЧА ЕТИКА

 

Редакція міжвідомчого тематичного наукового збірнику «Свинарство» у своїй діяльності спирається на рекомендації Комітету з етики публікацій (Committeе on Publication Ethics) та норми, задекларовані видавництвом Elsevier (Publishing Ethics Resource Kit).

Обов’язки авторів

 1. До друку приймаються виключно оригінальні праці, згідно тематики збірнику, які не публікувалися раніше та не перебувають на розгляді в інших виданнях.
 2. Матеріали, що подаються до редакції, мають бути оформлені відповідно до встановлених вимог збірника.
 3. Усі співавтори несуть відповідальність за зміст статті, тому вони мають бути ознайомлені з остаточним рукописом та повинні дати згоду на його публікацію.
 4. Автор, що надає рукопис, гарантує, що до переліку авторів включені лише ті особи, які зробили вагомий внесок у проведені дослідження, якому присвячено статтю.
 5. Автори, що подають свої статті, мають гарантувати достовірність даних, представлених у своїх роботах. У разі використання даних інших науковців автори мають зробити посилання на їх дослідження у бібліографії.
 6. Автори повинні співпрацювати  з Редакцією у підготовці матеріалів до друку. 
 7. Якщо автор виявить неточності чи помилки в своїй статті на стадії її розгляду в редакції чи рецензування, він зобов’язаний повідомити про це редакцію збірнику для усунення недоліків.
 8. Якщо при рецензуванні роботи постають додаткові питання, які опосередковано стосуються тексту статті, автор повинен надати всю додаткову інформацію для рецензента і видавця на їхню вимогу.
 9. Плагіат у будь-якій формі неприпустимий.
 10. Автори повинні попереджати Редакцію про існування будь-якого реального чи потенційного конфлікту інтересів, що може вплинути на оцінку та/або інтерпретацію рукопису.
 11. Автори повинні зазначити джерела фінансової (державні програми,  гранти, конкурсні проекти тощо) та іншої підтримки рукопису.

Обов’язки рецензентів

 1. Рецензенти оцінюють рукопис лише на основі значимості, новизни (актуальності) та доречності поданих матеріалів, без урахування етнічної, релігійної, політичної приналежності авторів.
 2. Будь-яка наукова робота, що підлягає рецензуванню, розглядається як конфіденційний документ, що не підлягає обговоренню з третіми особами.
 3. Рецензент може відмовитись від розгляду дослідження, якщо вважає, що його кваліфікація є недостатньою для аналізу роботи або в нього є конфлікт інтересів з автором чи організацією, що представили рукопис на розгляд. Він зобов’язаний сповістити про це видавця і відмовитись від рецензування.
 4. Рецензент допомагає редакції у прийнятті рішень щодо прийняття статті до друку або відмови у публікації. Окрім цього, рецензент допомагає автору у коригуванні та вдосконаленні своєї роботи.
 5. Зауваження рецензента щодо статті мають бути викладені чітко і аргументовано. 
 6. У разі відмови або необхідності доопрацювання статті рецензент повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.
 7. Неопубліковані матеріали, використані у наданому рукопису, не повинні використовуватися у власних дослідженнях рецензента без письмової згоди автора.
 8. Рецензент повинен повідомляти редакцію про всі підозри щодо порушення авторських прав і плагіат.

Обов’язки редакції

 

 1. Редакція збірнику залишає за собою право приймати статті до друку, якщо до неї немає зауважень  або повернути статтю для доопрацювання, якщо вона не відповідає вимогам, а також може взагалі відмовити автору у публікації. Під час прийняття рішення щодо прийняття або відхилення статті редакційна колегія керується політикою журналу (відповідність науковій спеціалізації), основними вимогами до публікацій тощо.
 2. Редколегія залишає за собою право відхилити статті у разі небажання автора враховувати відгуки та пропозиції експертів.
 3. Редакційна колегія приймає наукові роботи виключно за їх змістом, на основі достовірності даних, наукової значущості роботи  та правильністю оформлення незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, політичних поглядів, етнічної приналежності, громадянства тощо.
 4. Редакційна колегія не розголошує персональні дані авторів та інформацію щодо прийняття або відхилення статті нікому, крім авторів, співавторів, рецензентів.
 5. Редакція зобов’язується співпрацювати та взаємодіяти з авторами статей, надаючи їм необхідну допомогу та відповідаючи на їх запитання.
 6. Головний редактор і видавець не повинні залишати без відповіді претензії авторів щодо розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. У разі виникненні конфліктної ситуації вони мають вжити необхідних заходів для відновлення порушених прав.
 7. Публікація у збірнику «Свинарство» платна, але не передбачає жодних гонорарів.