Історична довідка

  В 1966 році заснований до видання міжвідомчий тематич­ний науковий збірник «Свинарство». Отже, 65-й випуск - видання фактично ювілейне.

       Збірник зареєстровано (перереєстровано) в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року (серія КВ № 22453 – 12353 ПР).

      Він затверджений (перезатверджений) ВАК (нині ДАК) України як фахове видання з сільськогосподарських наук (Перелік № 1222  від 07.10.2016 р.; додаток 8).

    Матеріали друкуються мовами оригіналів – українською, російською та англійською. Видання наукове. Обсяг: 20 умовних друкованих аркушів; періодичність - один раз на півріччя.

Проте, через фінансові негаразди з 2000 по 2006 роки випуск збірника було при­зупинено. Черговий 55-й випуск було видано лише в 2007 році.

     Щорічно науковими співробітниками інституту, інших наукових та вищих на­вчальних закладів України, ближнього і дальнього зарубіжжя в збірнику публікується 120-150 і більше наукових праць. Вони виконані за результатами експериментальних робіт з пріоритетних питань технології виробництва свинини, розведення і селекції вітчиз­няних та зарубіжних порід свиней, актуальних проблем з питань фізіології, генетики, годівлі тварин, кормовиробництва, економіки ведення свинарства та ветеринарного захисту галузі.

    У різні роки з фундаментальними матеріалами на сторінках збірника ми знайо­милися з публікаціями таких корифеїв вітчизняної і зарубіжної науки: Балашова М.Т. (відповідальний редактор 1-го випуску), Баньковського Б.В., Березовського М.Д., Білогуба Д.К., Виноградського А.І., Волощука В.М., Герасимова В.І., Гришиної Л.П., Заболотного І.І., Засухи Ю.В., Іванова В.О., Іванової JI.O., Коваленка В.Ф., Ковален­ка М.А., Ксьонза І.М., Матійця М.І., Мисіка А.Т., Нагаєвича В.М., Остапчука П.П., По­вода М.Г., Почерняєва Ф.К., Рибалка В.П., Семенова С.О., Смислова С.Ю., Соловйо­ва І.В., Топіхи B.C., Улітька В.Е., Хватова А.І., Хохлова A.M., Чорного М.В., Шейка І.П., Шості A.M. та багатьох інших.

   Науковою спільнотою збірник визнано добрим підґрунтям як для науковців, ви­кладачів аграрних навчальних закладів, аспірантів, студентів, так і практиків галузі свинарства.

Нині завершується робота щодо включення міжвідомчого наукового збірника «Свинарство» до міжнародної науковометричної бази. Формат збірника та вимоги від­носно публікацій адаптовано до стандартів російської науковометричної бази (РІНЦ).

   В останні роки, з ініціативи директора інституту, головного редактора збірника про­фесора В.М.Волощука в інноваційному плані в ньому відкриті також нові розділи, зокре­ма, «Сторінка молодого вченого», «Пропозиції фірм товаровиробникам свинини» та ін.

І в подальшому запрошуємо всіх бажаючих до тісної співпраці з нашим збірником.

   Вважаємо також за необхідне зазначити наступне: редколегія Міжвідомчого те­матичного наукового збірника «Свинарство» висловлює глибоку вдячність колективу видавництва ТОВ «Фірма «Техсервіс» за своєчасну, якісну і високопрофесійну під­готовку до видання нашого збірника та іншої наукової друкованої продукції протягом останніх десяти років.

     Відповідальний секретар збірника      О.Ф.Сагло