ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ АВТОРІВ

ДО МІЖВІДОМЧОГО ТЕМАТИЧНОГО НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «СВИНАРСТВО»   (SVYNARSTVO)

Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Свинарство» входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Реєстраційне свідоцтво КВ № 22453-12353 ПР від 28.12.2016 р.), і є фаховим виданням у сільськогосподарських галузях науки (наказ МОН України від 07.10.2016. № 1222). Збірник з 2016 року індексується у Міжнародній наукометричній базі РІНЦ. Виходить два випуски на рік.

Редакція приймає до друку оригінальні експериментальні роботи за основними напрямами теорії та практики ведення галузі свинарства: результати досліджень з пріоритетних питань технології виробництва свинини, розведення і селекції вітчизняних і зарубіжних генотипів свиней, фізіології, генетики, кормовиробництва і годівлі тварин, а також з галузевих економічних проблем.

Рукопис надсилати у двох примірниках на папері, а також в електронній версії на E-mail редакції:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . Рукопис статті має бути підписаний кожним із авторів. Експериментальні праці подають з експертним висновком щодо можливості опублікування від установи, де проводили дослідження; якщо дослідження частково проводили в інших установах, то вони мають дати письмову згоду на публікацію.

Надсилаючи статтю до збірника, автор дає свою згоду на розміщення опублікованих статей у наукометричних базах, до яких входитиме видання.

Статті оформлюють у редакторі Word 6 або 7 (формат А4 з полями 20 мм з усіх боків, відступ — 1,0 знаків, шрифт 12, інтервал 1,0; орієнтація книжкова). Обсяг статті не повинен перевищувати 6-12 сторінок включно зі списком цитованої літератури, таблицями, малюнками, резюме англійською та російською мовами.

На окремій сторінці мають бути наведені дані для контакту з авторами (прізвище, ім’я, по батькові повністю, посада, вчене звання, місце роботи, поштова та обов’язково електронна адреси, номери службових й домашніх телефонів з кодом міста, номери мобільних телефонів). Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул Eguation Editor (цей редактор є внутрішнім редактором формул в редакторі Місгоsоft Word for Windows).

Приймаються рукописи надіслані електронною поштою. До рукопису додаються рецензія доктора наук за фахом, копія чеку про оплату, якщо матеріали на конференцію, заявка про участь.

Основною мовою журналу є українська, але допускаються публікації російською та англійською мовами. В цьому випадку до рукопису автори додають розгорнуту анотацію українською мовою обсягом не менше однієї тисячі друкованих знаків.

Структура статті

  1. Індекс УДК (у лівому верхньому кутку).
  2. Назва статті (гарнітура “Times New Roman”, розмір 12 пунктів,

великими прописними літерами, жирним, вирівнювання по центру).

3. Прізвища та ініціали авторів (жирним), наукове звання або посада, науковий заклад, адреса, телефон, e-mail  (гарнітура «Times New Roman», розмір 12 пунктів, вирівнювання вліво).

4. Анотація (вичерпний та стислий огляд роботи об’ємом 1800-2000 знаків) та ключові слова (5–10 слів малими літерами) мовою статті (гарнітура «Times New Roman», розмір 12 пунктів, курсивом, вирівнювання двостороннє). В кінці статті прізвище та ініціали авторів, назва статті, анотація та ключові слова – українською, або російською та англійською мовами.

5. Текст статті (гарнітура «Times New Roman», розмір 12 пунктів, вирівнювання двостороннє.

Вступ (без заголовка). На початку статті стисло викладається огляд літератури з посиланням на джерела літератури (у порядку згадування) та обґрунтування мети дослідження.

Матеріали та методи досліджень. Формують так, щоб за наведеним описом можна було відтворити дослідження. На загальновідомі методи досить дати посилання. Необхідно навести назви фірм та зазначити країни-виробники реактивів і матеріалів, вид і кількість піддослідних тварин і, обов’язково, методи знеболювання та евтаназії, відповідно до Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986).

Результати й обговорення. Не потрібно наводити ті самі результати у таблицях і на рисунках. Якщо є таблиця, у тексті цифровий матеріал не подавати, вказувати лише зміну показників з вірогідними різницями (р<) у разах або відсотках, кореляційні зв’язки (r=). За наявності у статті рисунків у тексті слід дати цифрові дані (середнє арифметичне та відхилення, коливання).

Висновки формуються з 5–10 речень.

Перспективи подальших досліджень або рекомендації виробництву (до 4 речень).

Бібліографія – великими літерами, у порядку згадування, мовою оригіналу

6. Окремим блоком необхідно подавати список літератури (REFERENCES), який дублюватиме перелік джерел в основному списку, але оформлюватиметься відповідно до вимог міжнародних баз даних (згідно з вимогами Scopus). А саме: для всіх джерел, які в основному списку подаються кирилицею, необхідно виконати транслітерацію, а назву статті та видання, в якому її опубліковано, необхідно додатково перекласти англійською. Крім того, якщо в наведеному джерелі літератури – чотири і більше авторів, у цьому списку необхідно зазначати прізвища всіх авторів без винятку. Розділові знаки ставляться згідно з зарубіжними бібліографічними стандартами. Якщо в 1 списку є посилання на іноземні публікації, вони повторюються в 2 списку, але розділові знаки ставляться згідно з зарубіжними бібліографічними стандартами.

7. Окремо надається авторська довідка: (розмір 12 пунктів) посередині до статті «назва жирним»; прізвище, ім’я та по батькові повністю; наукове звання; повністю: посада, науковий заклад, адреса; телефон, e-mail.

На сайті http://www.translit.ru є можливість безкоштовно скористатися програмою транслітерації російського тексту, а на сайті http://www.translit.kh.ua – українського тексту в латиницю. Програми дуже прості, їх легко використовувати як для підготовлених посилань, так і для транслітерації різних частин описів. Вибравши як варіант систему BGN, ми отримуємо зображення всіх відповідних літер. Вставляємо в спеціальне поле весь текст бібліографії російською мовою та натискуємо «В транслит», у другій програмі текст українською – «Конвертувати». Потім вносимо необхідні зміни та доповнення.

Зразки оформлення бібліографічного опису

Список  (згідно з вимогами Scopus)

Boroday, I. S. 2012. Teoretyko-metodolohichni osnovy stanovlennya ta rozvytku vitchyznyanoyi zootekhnichnoyi nauky – Theoretical and methodological bases of formation and development of native livestock science. Vinnytsya, 416 (in Ukrainian).

Kostenko, V. I., Y. Z. Sirats'kyy, Yu. D. Ruban, M. I. Admin, and S. I. Shevchenko. 2010. Tekhnolohiya vyrobnytstva moloka i yalovychyny – Technology of production of milk and beef. Kyiv, Ahrarna osvita, 529 (in Ukrainian).

Вимоги до резюме

Авторське резюме повторює структуру статті і коротко висвітлює мету та завдання, методи, результати, висновки. Обсяг тексту авторського резюме визначається вмістом публікації (об’ємом відомостей, їх науковою цінністю та/чи практичним значенням), він повинен становити 1800-2000 знаків.

ВИМОГИ ДО СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

 Посилання на іншомовні джерела наводять мовою оригіналу. Не дозволяється робити посилання на неопубліковані матеріали. У списку літератури (у порядку згадування) мають переважати посилання на роботи останніх років.

Правила бібліографічного опису для списку використаних джерел

(ЧИКАГО СТИЛЬ: АВТОР-ДАТА (CHICAGO STYLE: AUTHOR стор. 93-101

«Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах», Київ, 2016)

У посиланні необхідно перераховувати всіх авторів. Перед останнім автором пишеться слово «та» (див. бібліографічний опис книг з авторами).

Необхідно скорочувати число сторінок, де це можливо, наприклад, якщо цитату розміщено на сторінках 123-124, то в примітці вказується 123-4. Це правило відноситься і до зазначення років (багатотомні видання), наприклад: 1996-98 замість 1996-1998.

 

Схема

Приклади

Книга: 1 і більше авторів

Прізвище 1, Ім’я1, Ім’я2 Прізвище2, Ім’я3 Прізвище3, та Ім’я4 Прізвище4. Рік. Назва книги: Підназва. Місце видання: Видавництво.

Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin.

Ward, Geoffrey, and Ken Burns. 2007. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf.

Тимошик, Микола. 2004. Видавнича справа та редагування. Київ: Ін Юре.

Ломницька, Ярослава, та Надія Чабан. 2009.Хімічні та фізико-хімічні методи аналізу в екологічних дослідженнях. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка.

Шульгін, Василь, Микола Слободяник, та Вадим Павленко. 2014. Хімія. Харків: Фоліо.

Shulhin, Vasyl, Mykola Slobodainyk, ta Vadym Pavlenko. 2014. Khimiai. Kharkiv: Folio.

Книга без автора

Прізвище редактора або перекладача або укладача, Ім’я, відповідальність *. Рік. Назва книги: Підназва. Місце видання: Видавництво.

*скорочено

Lattimore, Richmond, trans. 1951. The Iliad of Homer. Chicago: University of Chicago Press.

Фіголь, Надія, уклад. 2009. Українська мова. Київ: НТУУ “КПІ”.

 

Частина книги

Прізвище автора частини книги, Ім’я. Рік. Назва частини книги. В Назва книги, відомості про редактора, Сторінковий інтервал частини книги. Місце видання:

Видавництво.

Kelly, John. 2010. Seeing Red. In Anthropology and Global Counterinsurgency, edited by John Kelly, Beatrice Jauregui, Sean Mitchell, and Jeremy Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press.

Балашова, Єва. 2014. Стратегічні дослідження. У Пріоритети інвестиційного забезпечення, під редакцією Андрія Сухорукова, 5-29. Київ: Наукова думка.

 

Багатотомні видання

Прізвище, Ім’я. Рік. Назва багатотомної праці: Підназва. Кількість томів. Місце видання: Видавництво.

Tillich, Paul. 1951–63. Systematic Theology. 3 vols. Chicago: University of Chicago Press.

Олійник, Борис. 2006. Вибрані твори. 2 т. Київ: Українська енциклопедія.

 

Багатотомне видання (окремий том)

Прізвище, Ім’я. Рік. Назва тому: Підназва. Номер тому в Назва багатотомної праці. Місце видання: Видавництво, Роки видання багатотомної праці.

HayekF. A. 1995. Contra Keynes and Cambridge: Essays, Correspondence. Vol. 9 of The Collected Works. Chicago: University of Chicago Press, 1988–97.

Олійник, Борис. 2006. Переклади. Публіцистика. Т. 2 у Вибрані твори. Київ: Українська енциклопедія, 2005-6.

 

Електронна книга

Прізвище, Ім’я. Рік. Назва книги: Підназва. Місце видання: Видавництво. URL.

Kurland, Philip. 1987. The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

Дахно, Іван. 2014. Право інтелектуальної власності. Київ: ЦУЛ.

http://culonline.com.ua/full/959-pravo-intelect-vlasn_dahnopdf.html.

Стаття з журналу (друк)

Прізвище, Ім`я. Рік. “Назва статті: Підназва. ” Назва журналу Номер журналу:Сторінковий інтервал всієї статті.

Weinstein, Joshua. 2009. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104:439–458.

Роїк, Максим. 2014. “Сучасний стан реєстрації представників роду Salix. ” Біоенергетика 1(5):21-23.

Стаття з журналу (онлайн)

Прізвище, Ім`я. Рік. “Назва статті: Підназва. ” Назва журналу Номер журналу:Діапазон сторінок всієї статті. Дата звернення * . DOI або URL.

*за потреби

Kossinets, Gueorgi. 2009. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.” American Journal of Sociology 115:405–450. Accessed February 2, 2010. doi:10.1086/599247.

Роїк, Максим. 2014. “Сучасний стан реєстрації представників роду Salix. ” Біоенергетика 1(5):21-23.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Bioen_2015_1_7.

Стаття з газети

(друк)

Прізвище, Ім`я. Рік. “Назва статті: Підназва. ” Назва газети, Дата випуску.

Mendelsohn, Daniel. 2010. “But Enough about Me.” New Yorker, January 25.

Лиховид, Інна. 2016. “Медичний прорив.” День, Січень 15.

Стаття з газети (онлайн)

Прізвище, Ім`я. Рік. “Назва статті: Підназва. ” Назва газети, Дата випуску. Дата звернення*. URL.

*за потреби

Stolberg, Sheryl. 2010. “Wary Centrists Posing Challenge.” New York Times, February 27. Accessed February 28, 2010.

http://www.nytimes.com/us/politics /28health.html.

Лиховид, Інна. 2016. “Медичний прорив.” День, Січень 15. http://www.day.kiev.ua/ru/article/den-ukrainy/medicinskiy-proryv.

Автореферат або дисертація

Прізвище, Ім’я. Рік. “Назва роботи. ” Тип роботи з вказівкою наукового  ступеня автора, Університет, в якому захищено

дисертацію.

Choi, Mihwa. 2008. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD diss., University of Chicago.

Саленко, Олександр. 2001. “Наукові основи високоефективного гідро різання.” Дис. канд. техн. наук, Національний Технічний Університет України “Київський Політехнічний Інститут”.

Матеріали конференцій

Прізвище, Ім’я. Рік. “Назва виступу. ” Відомості про конференцію, Місце проведення конференції, Дата конференції.

Adelman, Rachel. 2009. “Such Stuff as Dreams Are Made.” Paper presented at the annual meeting for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 21–24.

Поліщук, Олег. 2008. “Інженерія программного забезпечення.” Матеріали конференції молодих вчених, Київ, Червень 25-29.

Патент

Прізвище винахідника, Ім’я. Рік публікації. Назва винаходу. Номер патенту*, Дата подачі заявки, та дата публікації.

*вказати країну

Iizuka, Masanori, and Hideki Tanaka. 1986. Cement admixture. US Patent 4,586,960, filed June 26, 1984, and issued May 6, 1986.

Мацко, Григорій. 1999. Вічний двигун. Патент України 26933, подано Липень 27, 1998, та опубліковано Грудень 29, 1999.

 

Офіційний документ

Назва офіційного органу. Рік. Назва документа. Номер з’їзду, Номер сесії, Дата.

U.S. Congress. House. Committee on International Relations. 1997. The Threat from International Organized Crime and Global Terrorism: Hearing before the Committee on Intnational Relations. 105th Cong., 1st sess., October 1.

Верховна Рада України. 2015. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про Національну поліцію". 2 сесія, Грудень 23.

Звіт з науково-дослідної роботи

Прізвище, Ім’я. Рік. Назва роботи: Підназва (Номер звіту). Місце видання: Видавець.

Rowe, I., and N. Carson1981. Medical manpower in Victoria (Report No. 4). East Bentleigh (AU): Monash University, Department of Community Practice.

Нелін, Є. 2011. Високовибірні резонансно-тунельні кристалоподібні пристрої обробки сигналів (Звіт № 2332-п). Київ: НТУУ "КПІ".

Вебсайт

Назва сайта. Рік публікації або останньої зміни. “Назва статті.” Дата публікації * або звернення або останньої зміни. URL.

McDonald’s Corporation. 2008. “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts.” Accessed July 19.

http://www.mcdonalds.com/ corp/about/factsheets.htm l.

Google. 2009. “Політика конфіденційності Google.” Дата звернення Березень 11.

http://www.google.com/intl/en/ privacypolicy.html

 

Оплата

Публікація матеріалів у міжвідомчому тематичному науковому віснику «Свинарство» здійснюється за умови дотримання редакційних вимог та оплати.

  1. Встановлено оплату за розміщення наукових статей (за 1 аркуш, що становить 2 тисячі символів або 2 малюнки) наступні тарифи:

-для членів редакційної колегії, співробітників, аспірантів, здобувачів Інституту – 20 грн.,

- для сторонніх осіб – 40 грн.,

- для співробітників Інституту спільно з авторами інших установ і організацій – 30 грн.

  1. Вартість публікації статті (та/або примірника журналу), вказана у платіжному документі, не повинна включати вартості банківських послуг.
  2. Встановити вартість за один примірник журналу 50 грн.
  3. Поштова розсилка журналів авторам не здійснюється.
  4. Ксерокопіювання статей (за проханням авторів) проводиться за вартістю 30 коп. за сторінку.
  5. Пільгові статті подаються до редакції журналу за підписом директора Інституту, заступника директора з наукової роботи та головного бухгалтера.

Адреса редакції: 36013, м. Полтава, вул. Шведська Могила, 1, Інститут свинарства і АПВ НААН, редакція міжвідомчого тематичного наукового збірника «Свинарство»:

- кімн. 219, 221, тел.: 067-538-25-45

- e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ., www.svinarstvo.com (розділ «Збірник «Свинарство»).

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

Одержувач платежу: Інститут свинарства і АПВ НААН, 36013, м. Полтава, Шведська Могила, 1, ЄДРПОУ 00497006,  МФО 831019, р/р 31254272210150, ГУДКС України в Полтавській області, ІПН 004970016014, № св.-ва 200011977.

Призначення платежу – «За статтю у збірнику «Свинарство» та/або «За примірник збірнику «Свинарство». Обов'язково необхідно вказати прізвище, ім'я та по-батькові автора, який здійснює оплату за публікацію статті. Неприпустимо здійснювати оплату через «Укрпошту».

СХЕМА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛУ ДО ДРУКУ У МІЖВІДОМЧОМУ ТЕМАТИЧНОМУ НАУКОВОМУ ЗБІРНИКУ «СВИНАРСТВО»

1. Надання статті відповідальному редактору (кімн. 219, 221; тел. 067-538-25-45) безпосередньо або електронною поштою ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) для первинного перегляду на відповідність вимогам (див. «Положення про порядок формування міжвідомчого тематичного наукового збірника «Свинарство»).

2. Повернення статті автору на доопрацювання з відповідними рекомендаціями (у разі необхідності).

3. Доопрацювання статті автором і надання її в електронному та роздрукованому вигляді відповідальному редактору (кімн. 219, 221; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) для визначення вартості розміщення статті.

4. Оплата автором публікації статті та (у разі потреби) друкованого примірника журналу у будь-якій банківській установі.

5. Надання автором безпосередньо або надіслання поштовим листом відповідальному редактору двох екземплярів підписаної автором статті, рецензії, експертного висновку, оригіналу або копії банківського платіжного документу.

6. Розміщення статті у журналі (у друкованому варіанті журналу та в електронній версії журналу на сайті Інституту свинарства і АПВ НААН: www.svinarstvo.com, розділ «Збірник «Свинарство»).

7. Автор отримує журнал у відповідального редактора (2 поверх, кімн. 219, 221) (за умови попередньої оплати примірника журналу), або безкоштовно на сайті Інституту www.svinarstvo.com, розділ «Збірник «Свинарство» . Поштова розсилка журналів авторам не здійснюється.

Увага! У випадку одержання статті, оформленої із порушеннями пропонованих «ПРАВИЛ», редакція залишає за собою право повертати рукопис авторам для доопрацювання, не реєструючи його.