Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Свинарство" №58

 

Pig Breeding. The interdepartmental subject scientific digest of Institute of   Pig Breeding  and agroindustrial production NAAS  No.58

 

Pig Breeding No. 58 

 

Свинарство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник Інституту свинарства імені О.В.Квасницького НААН України, 2010, Вип. 58

[Зміст] 116-117

 

Гетя А. А., Рибалко В. П., Сагло О. Ф. [Галузевому науковому центру -80]{Branch Scientific Centre is 80 years old} 3-11

 

Березовський М. Д., Гетя А. А. [Організація локальної системи виробництва свинини]{The organizing of local systems of a pork production} 11-15

 

Близнюченко А. Г. [Генетические основы гибридизации]{Genetic bases of the hybridization} 15-23

 

Зельдин В. Ф., Шавкун Ю. Н. [Особенности оценки продуктивных качеств свиней в условиях крупных качеств свиней в условиях крупномасштабного производства свинины]{Peculiarities of estimation of productive qualities of pigs in conditions of large scale pork production} 24-31

 

Шульга Ю. І., Маслюк А. М. [Ефективність ввідного схрещування]{Efficiency of the Introductory Crossing} 32-35


Перетятько Л. Г. [Відгодівельні та м’ясні якості нових заводських ліній у полтавській м’ясній породі свиней]{Fattening and meaty quality of new breeding farm lines in the Poltava meaty breed of pigs} 36-39


Баньковська І. Б., Гетя А. А., Канюка О. Ю., Лісна Т. М. [Оцінка рівня електропровідності м’язової тканини свиней різних  генотипів]{The valuation of a level of the conductivity of a muscular tissue of different pig genotype} 40-46


Балацький В. М., Гришина Л. П., Вознюк Л. І. [Поліморфізм гена рецептора пролактіна в популяціях свиней різних генотипів та його зв’язок з репродуктивними ознаками свиноматок великої білої породи]{Prolactin receptor gene polymorphism in pig populations of different genotypes and its relation to reproductive traits of sows of Large White breed} 47-52


Саєнко А. М., Балацький В. М., Дикань О. С. [Поліморфізм локусу інсуліноподібного фактора росту 2 у популяціях свиней різного напрямку продуктивності]{Polymorphism of locus insulin growth factor 2 in pig populations of direction of productivity} 52-56


Лядський І. К. [Стан вивчення та перспективи використання генів МС4R та HMGA1, що впливають на формування м’ясних і відгодівельних ознак свиней]{Current knowledge and prospect use MC4R and HMGA1 genes for formation meat and feeding pig’s quality} 57-62


Коваленко В. Ф., Біндюг О. А., Зінов'єв С. Г., Вагідова О. О. [Динаміка окремих біохімічних показників крові свиней за дії ферментованих кормів]{The dynamics of separate biochemical indexes of pigs’ blood at the action of fermented forages} 63-69


Сідашова С. О., Коваленко В. Ф., Біндюг О. А., Біндюг Д. О. [До методики привчання імпортних кнурців різних типів вищої нервової діяльності на чучело свині]{To the method of the imported young boars of different types of the highest nervous activity on the pig phantom} 70-76


Ільченко М. О. [Особливості біохімічного складу спермальної плазми у кнурів]{The peculiarities of biochemistry composition of semen plasma in boars} 77-81


Семенов С. О., Троценко З. Г., Карпинчик В. О. [Новий  вітчизняний пробіотик „Біонорм-К” для ефективного вирощування поросят]{New native probiotic „Bionorm-K“ for effective piglets production} 82-89


Підтереба О. І., Смислов С. Ю. [Збалансованість раціонів – запорука прибутковості свинарства]{Balanced ration is a deposit of profitability in pig breeding} 90-94


Козловська М. В., Кравченко О. І., Гетя А. А. [Запровадження досвіду країн-членів СОТ при формуванні національної системи електронних реєстрів в товарному та племінному тваринництві]{The use of an experience of countries – members of WTO at the formation of national system of electronic registries in commodity and pedigree stock – breeding} 95-102


Чехлатий О. М. [Внесок О.П.Бондаренка у розвиток науки про годівлю свиней]{Bondarenkos O.P. contribution to the development in science about feeding pigs} 102-105
Бублик Н. В. [Школа творчих стосунків (спогади науковця-ветерана)]{School of creative relations (Recollection of veteran)} 106-111