Pig Breeding. The interdepartmental subject scientific digest of Institute of   Pig Breeding  and agroindustrial production NAAS  No. 67   

             Pig Breeding No. 67

 

Свинарство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник Інституту свинарства і АПВ НААН, 2015, Вип. 67

 

Зміст 240-242


Волощук В. М., Сагло О. Ф., Нагаєвич В. М. [Галузевому науковому центру – 85]{The field scientific

centre has 85 years} 3-15


Волощук В. М., Фидря М. В. [Біохімічні показники крові молодняку різного рівня  стресстійкості при дії технологічного стресу]{Biochemical parameters of the blood of young stresostoykosti at different levels of technological stress action} 16-21

 


Іванов В. О., Лимар В. О., Погрібна Н. М. [Вирощування племінного і ремонтного молодняку]{Elaboration and improving elements of the technology of homogenization of manure flows on industrial pig complexes} 22-25


Мазанько М. О., Ісаков В. В. [Біодобрива – шлях до виробництва органічної продукції]{Boifertilizers - the way of manufacturing the organic production} 26-29


Чертков Д. Д., Чертков Б. Д., Конкс Т. М. [Влияние разных уровней кормления свиноматок в различных условиях содержания]{Effect of different levels in various sow feeding conditions of detention} 29-32


Данчук В. В., Токарчук Т. С., Клюцук М. Р. [Рухова активність поросят за різних термінів їх відлучення від свиноматок]{Motion activity of piglsts at different terms of their separation from sows} 33-37


Березовський М. Д., Ващенко П. А. [Варіанти поєднань різних генотипів свиней в системі гібридизації]{Variants of combinations of different genotypes pigs in hybridization system} 38-43


Гришина Л. П., Акнєвський Ю. П. [Метологічні  підходи щодо визначення нових селекційних структур у породі]{Methodological approaches to identify new breeding structures in the rock} 44-52


Агапова Є. М., Сусол Р. Л. [Вплив взаємодії «генотип х середовища» на відгодівельні показники молодняку свиней породи п’єтрен]{The effect of interaction "genotyre x environment" on the fattening indicators of young pigs Pietrain breed} 52-58


Хохлов А. М., Барановський Д. И., Каряка В. В. [Воспроизводительные качества хряков и репродуктивные особенности свиноматок при гибридизации]{Reproductive qualities of boars and reproductive peculiarities of sows at the hybridization} 58-61


Хватова М. А. [Оцінка пластичності і стабільності відтворювальних якостей свиней уельської породи]{Estimation plasticity and stability of reproductive ability inbreed crosses welsh pigs} 61-68


Стрижак Т. А., Россоха В. І., Тур Г. М., Хватов А. І. [Імуногенетичні особливості інтер'єрного  статусу свиней у селекційно-племінній роботі]{Immunogenetic DVD FEATURES STATUS pigs in selection-breeding work} 69-72


Цибенко В. Г., Ващенко П. А., Щербань Т. В. [Стан та перспективи селекції миргородської породи свиней]{Status and prospects of breeding Mirgorod breed pigs} 73-81


Волощук В. М., Халак В. І. [Продуктивність свиней різної племінної цінності та класів розподілу за індексами О.Вангена та А.Сазера, Х.Фредіна]{Productivity of pigs from different breeding values and classes distribution indexes, O. Vangen and A. Sazer, H. Fredyn} 81-86
Фесенко О. Г. [Селекційно-генетична характеристика відтворювальних якостей свиноматок червоної білопоясої породи]{Selective-genetic characteristic of reproductive qualities of sows of the Red White belted breed} 86-90


Луговий С. І., Лихач В. Я., Лихач А. В., Сердюк М. М., Сердюк Ю. М. [Автоматизована інформаційна система «Акцент - племінний облік у свинарстві» в селекції тварин]{"Automated information system "Assent - in pig breeding records" in animal breeding} 90-95


Сідашова С. О., Перетятько Л. Г., Онищенко А. О. [Латеральний профіль соскової лінії у свиней товарного свинокомплексу і виживаність поросят]{Lateral structure number of nipples for pigs in industrial farms and adaptive of milk piglets} 95-102


Мартинюк І. М., Бугров О. Д. [Вплив віку свиноматок і кнурів породи уельс та українська м’ясна на вихід поросят в гнізді]{Effect of sows' and boars'age of wales and ukrainian meat breed on piglets in the nest} 103-106


Балацький В. М., Корінний С. М., Баньковська І. Б., Гіболенко О. С. [Асоціація гену рилізинг-фактора гормону росту з якістю м’яса свиней великої білої породи української селекції]{Association of releasing factor of growth hormone gene with meat quality of Large White breed pigs of the Ukrainian selection} 107-112


Нор В. Ю. [Спосіб ранньої оцінки потенціалу фертильності кнурів за ДНК-маркерами]{The method for early evaluation on potential fertility boars DNA markers} 113-119


Корінний С. М. [Вплив системи розведення на популяційно-генетичні    параметри стада]{Effect of breeding system for population and genetic parameters of a heard} 119-122


Рудоман Г. С., Балацький В. М. [Аналіз наявності мутантного алелю гена KPI.2, який обумовлює виникнення дефекту нерухомості сперматозоїдів у свиней різних порід]{Analysis of the presence of the mutant allele of KPL2 gene, which causes the defect of immotile sperm, in different pig breeds} 123-126


Стояновський В. Г., Шостя А. М., Усенко С. О. [Активність супероксиддисмутази у різних тканинах кнурців у період становлення статевої функції]{Activity of supereroxidedismutase in different tissues of boars in the formation period of exual function} 127-133


Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. [Хімічний склад та фізико-хімічні властивості хребтового сала]{Chemical composition and physico-chemical properties of the spinal fat} 134-138


Калиниченко Г. І., Кислинська А. І. [Морфологічні показники крові та природної резистентності молодняку свиней різних генотипів]{Morphological parameters of brood and natural resistance young pigs of different genotypes} 138-141


Кузьміна Н. В., Остапів Д. Д., Яремчук І. М., Корнят С. Б., Горчин С. В. [Активність каталази, інтенсивність дихання та виживання сперміїв у еякулятах кнурів]{Catalase activity, respiration intensity and spermatozoa survival in the semen of boar ejaculate} 142-145


Боровкова В. М., Щербак О. В. [Зміни біохімічних показників сироватки крові поросят-відлучників при застосуванні біологічно активної добавки «Люкон»]{Changes of biochimical indicatirs of serum bloods of piglets when using the lyukon dietary supplement} 146-149


Данчук О. В. [Активність ферментативної системи антиоксидантного захисту у еритроцитах свиней різних типів вищої нервової діяльності]{Activity enzymatic antioxidant defense system in erythrocytes of pigs of different types of higher nervous activity} 149-152


Бучко О. М. [Вплив аскорбінової кислоти на деякі ланки обміну  речовин у поросят періоду відлучення від свиноматок]{Impact of ascorbic acid on some chain of metabolism in piglets in weaning period} 152-157


Сварчевська О. З. [Дія цитратів мікроелементів на окремі показники протеїнового і вуглеводного обміну в крові поросят]{Effect citrates of microelements on the sone indexes of the protein and hydrocarbon metabolism in blood of piglets} 157-160


Джамалдинов А. Ч., Нарижный А. Г., Фомичев Ю. П., Файнов А. А., Крейндлина Н. И., Засуха Ю. В., Грищенко С. Н. [Защитное действие антиоксиданта дигидрокверцетина при замораживании спермы хряков]{Protective effect of antioxidants dihydroquercetin by freezing boars semen} 160-165


Мельник В. О., Поручник М. М., Бондар А. О. [Синхронізація пологів свиноматок комплексом біологічно-активних препаратів]{Synchronization farrowing complex of biologically active drugs} 165-168


Мельник В. О. [Впровадження внутрішньоматкового осіменіння свиноматок в умовах племзаводу]{The introduction of intrauterine insemination of sows in a dreeding center} 168-171


Княз'єва К. В., Денисюк П. В. [Вплив рН середовища на розвиток статевих та соматичних клітин, ембріонів та ооцит кумулюсний комплекс]{Effect of pH on the development of germ and somatic cells, embryos and oocyte cumulus complex} 171-178


Трокоз А. В., Трокоз В. О., Карповський В. І. [Показники лейкограми у свиней різних типів вищої нервової діяльності за впливу біологічного подразника]{Leukogram indicators of pigs of different types of higher nervous activity under the biological stimulus influence} 179-184


Волощук В. М., Баньковська І. Б., Грищенко С. М., Грищенко Н П. [Вплив умов годівлі на забійні та м'ясо-сальні якості молодняку свиней]{The results of studies on the slaughter and meat and sebaceous qualities feeding young pigs under different feeding conditions}185-190


Огородник Н. З. [Вплив препарату «ВІТАРМІН» на вміст вітамінів А та Е  і продуктивність поросят при відлученні]{Influence of preparation "Vitarmin" on the content of vitamins A and E and productivity in a weaning piglets} 190-193


Кравченко О. О. [Відтворювальна якість свиноматок в залежності від способу їх годівлі та утримання при поросності та в підсисний період]{Reproductive performance of sows, depending on how they are feeding and housing during gestation and suckling period} 193-196


Биндюг А. А., Зиновьев С. Г., Биндюг Д. А., Семенов Е. С. [Эффективность использования минерального биопротектора на маточном поголовье свиней]{Efficiency of the use of mineral bioprotectors on mother pig population} 197-207


Бегма Н. А. [Ефективність використання анісорбу в раціонах годівлі молодняку свиней]{The effectiveness of the use anderbo in the diets of young pigs} 208-212


Ремізова Ю. О. [Дослідження жирно-кислотного складу м’яса свинини при різних технологічних режимах]{Research of fatty acid of pork meat at different modes of process} 213-215


Ускова Л. М. [Вплив фітоестрогенів на морфологічні і біохімічні показники крові у свиней]{The influence of phytoestrogens on blood parameters} 215-218


Рукавиця А. А. [Результативність відбору свиноматок за оцінками прогнозованої племінної цінності (EBV)]{Evaluation of selection of sows with using estimated breeding value (ebv)} 219-224


Баньковська І. Б. [Роль особистості професора Б.В. Баньковського в процесі створення та вдосконалення м’ясних порід свиней (До 85-річниці з дня народження)]{Role of the personality of professor B.V.Bankovskyi in the process of creating and improving meat breeds of pigs (To the 85 anniversary from his birhday)} 225-235

 

 

 

 

 

 

 

 

З питань придбання

•1. Телефони: 52-74-19, 52-74-24, факс (0532) 52-74-19 e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. @ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

•2. Електронна адреса бібліотеки:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.