Балацький Віктор Миколайович

Народився В.М. Балацький в м. Полтава - 19.07.1957р.

В 1979 році закінчив кафедру цитології і генетики біологічного факультету Харківського національного університету ім. Каразіна за спеціальністю «біологія».

З 1979 року працює в Інститут свинарства НААН, спочатку в лабораторія біохімії старшим лаборантом, а з 1980 року молодшим науковим співробітником лабораторії генетики. З 1992 року – завідуючий лабораторією генетики.

В 1981 році пройшов стажування у відділі молекулярної генетики Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ, а з 1982 по 1986 роки навчався в аспірантурі відділу. Кандидатську дисертацію по спеціальності «молекулярна біологія» на тему: “Гетерогенність соматотропіну свині: ідентифікація і характеристика форм гормону, їх спектр і вміст в онтогенезі” захистив в 1992 році в спеціалізованій раді Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, отримав науковий ступінь кандидата біологічних наук.

В 1996 році отримав наукове звання - старший науковий співробітник по спеціальності генетика. З 2013 року є членом Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавілова. Підготував 3-х кандидатів наук.

Проходив стажування з молекулярної генетики тварин у Хоенхаймському університеті (м.Штутгард, Німеччина), Ллейдському університеті та Інституті аграрних технологій (м.Ллейда, Іспанія). Стажування з молекулярної біології в університеті Заходу Англії (м. Брістоль, Великобританія).

В.М. Балацьким опубліковано біля 80 наукових праць, в тому числі більше 20 в зарубіжних виданнях, співавтор 2-х монографій. Розроблено ряд методичних рекомендацій і ДСТУ, автор 3-х патентів.

Основними напрямками наукової роботи В.М. Балацького є розробка молекулярних маркерів продуктивних ознак і якості м’яса свиней для маркер-супровідної селекції (MAS), впровадження MAS та генетико-популяційний аналіз, генетичний моніторинг селекційних процесів.

Основні публікації:

Балацкий В.Н., Почерняев К.Ф. BsuRI- полиморфизм гена гормона роста свиньи. // Цитология и генетика, 1995, №1, С. 45-48.

Балацкий В.Н. Генетический полиморфизм соматотропина и ассоциация его аллелей с количественными признаками животных (обзор) // Сельскохозяйственная биология, 1998.- №4.- С. 43 – 54.

Балацкий В.Н., Метлицкая Е.И. ДНК-диагностика стрессиндрома свиней и ассоциация RYR1-генотипов с жизнеспособностью поросят раннего возраста // Цитология и генетика.- 2001.- №3.- С.43-49.

Балацький В.М., Гришина Л.П., Вознюк Л.І. Поліморфізм гена рецептора пролактина в популяціях свиней різних генотипів та його зв’язок з репродуктивними ознаками свиноматок великої білої породи // Свинарство, 2010.- Вип. 58.- С. 47 – 52.

Balatsky V.N., Saenko A.M., Gryshina L.P.2012. Polymorphism of estrogen1 receptore locuse in populations of pigs of different genotypes and its association with reproductive traits of Large White sow. Cytology and Genetics, 46,4: 48-54.

К.В. Копилов, О.М. Жукорський, К.В. Копилова, О.І. Метлицька, Ю.В. Вдовиченко, В.М. Балацький, М.Г. Порхун, А.В. Шельов,Є.А. Шевченко, Н.Б. Писаренко. Методологія оцінки генотипу тварин за молекулярно-генетичними маркерами у тваринництві України / за наук. ред. акад. НАА Н М.В. Гладія. – К.: Аграр. наука, 2014. – 212 с.

Viktor N. Balatsky, Konstantin F. Pochernyaev, Tatiana V. Buslyk, Olena S. Dykan, Sergii N. Korinnyi, Ramona N. Pena, Olena Doran. Sequence variation in the cathepsin B (CTSB), L (CTSL), S (CTSS) and K (CTSK) genes in Ukrainian pig breeds 2015. Global J. Anim. Breed. Genet. Vol. 3 (3), pp. 117-124.

Балацкий В.Н., Саенко А.М., Пина Р.Н., Буслик Т.В., Гиболенко Е.С. Генетическая дифференциация пород свиней по десяти локусам количественных признаков // Цитология и генетика.- 2015.- №5.- С.26-37.