СТАТУТ РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Інституту Свинарства і АПВ НААН

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Колектив молодих учених Інституту свинарства і АПВ НААНУ об'єднує на основі загальних інтересів співробітників Інституту з вищою освітою до 35 років та аспірантів, що навчаються в цьому Інституті.

1.2.   Рада молодих учених (РМУ) є постійно діючим громадським органом при вченій раді Інституту свинарства і АПВ НААНУ.

1.3.   РМУ діє у відповідності з Конституцією України, чинним законодавством України, визнаними Україною міжнародними правовими нормами, а також на основі цього статуту.

1.4.   Діяльність РМУ перевіряється Вченою Радою Інституту свинарства і АПВ НААНУ або Адміністрацією Інституту не менше 1 разу на рік.

2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ РМУ

2.1.   РМУ створює умови для підвищення і реалізації творчої, професійної та громадської активності молодих учених.

2.2.   РМУ обговорює та сприяє вирішенню проблем науково-виробничої та культурно-спортивної діяльності молодих науковців.

2.3. Сприяє інформуванню молодих учених про всеукраїнські, міжнародні науково-практичні конференції, семінари, круглі столи.

2.4.   Сприяє участі молодих науковців у конкурсах на здобуття іменних стипендій, грантів, проектів.

2.5.   Вносить пропозиції до профспілкового комітету Інституту про ннадання оздоровчих путівок, матеріальної допомоги молодим науковцям.

2.6.Надання        посильної консультативної допомоги аспірантам щодо написання й захисту наукових робіт: статей, кандидатських дисертацій.

2.7. Виконує роль представницького органу із захисту прав наукової молоді у Вченій Раді Інституту і Дирекції Інституту.

3.      ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ TA ПОРЯДОК РОБОТИ РМУ

3.1.   Персональний склад РМУ обирається строком на 3 роки з числа молодих науковців Інституту у віці до 35 років включно (на момент обрання)

3.2.   Кандидатури до складу РМУ пропонуються на загальних зборах колективу молодих учених; голосування проходить відкрито і підраховується лічильною комісією в складі 3 чол.

3.3.   Рішення, які були прийняті на зборах вважаються дійсними, якщо на них були присутніми не менше 50 % від загального числа молодих учених Інституту.

3.4.   Склад та голова РМУ затверджуються на засіданні Вченої Ради Інституту свинарства і АПВ HAAH України.

3.5. РМУ готує за результатами роботи річний звіт, який затверджується на засіданні Вченої Ради Інституту свинарства і АПВ HAAH України.

3.5.   Порядок роботи і періодичність зборів РМУ визначається Головою РМУ, Вченою Радою Інституту та Директором Інституту.

3.6.   Реорганізацію або ліквідацію РМУ виконують з рішенням Вченої Ради згідно діючого законодавства, відповідних документів HAAH України та Статуту Інституту свинарства і АПВ HAAH України.

4.ПРАВА   TA ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РМУ Члени РМУ мають право:

4.1.   Брати участь в обговоренні діяльності РМУ.

4.2.   Обирати керівний склад і РМУ і входити до нього.

4.3.   Припиняти членство в РМУ на підставі заяви про добровільну відмову.

4.4.   Користуватися інформаційними ресурсами РМУ та отримувати науково-методичну допомогу. Члени РМУ зобов'язані:

4.5.   Дотримуватись Положення про РМУ та виконувати її рішення.

4.6.Брати   участь у засіданнях РМУ.

4.7.   Проводити інформаційно-просвітницьку діяльність з метою популяризації діяльності РМУ.

4.8.   За дорученням РМУ представляти інтереси РМУ і молодих учених Інституту свинарства і АПВ HAAH України у відносинах з іншими організаціями та установами.

5.      ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РМУ

5.1.   Для забезпечення ефективної діяльності РМУ Адміністрація Інституту свинарства і АПВ HAAH України створює усі необхідні для цього умови.

5.2.   Фінансування програм і заходів, які пропонуються РМУ, при погодженні з Адміністрацією та Директором Інституту свинарства і АПВ HAAH України здійснюється як за рахунок коштів Інститу, так і доброчинних спонсорських внесків.

6.      ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

6.1.   Зміни до статуту можуть вноситись PMB на зборах PMB і приймаються шляхом відкритого голосування. Прийняті зміни затверджуються Вченою Радою Інституту свинарства і АПВ HAAH України.