>

Наукова бібліотека

Наукова бібліотека є навчально-допоміжним, інформаційним, науковим та культурно-освітнім підрозділом інституту.

Бібліотека – не лише місце книговикористання, книгопочитання, а й мозковий центр інституту, яка забезпечує швидкий та зручний доступ до всіх ресурсів.

Заснована у 1946 році. Загальний фонд складає 57087 одиниць вітчизняної і зарубіжної літератури, з них книжковий фонд нараховує – 40005 примірників, а періодичні видання складають – 17082 одиниць.  Дисертаційний фонд бібліотеки налічує понад 200 дисертацій (з 1950 р.) та більш ніж 1000 авторефератів (з 1946 р.)

Бібліотека укомплектована науковою, навчальною, методичною, періодичною та іншою літературою. Фонд її щорічно поповнюється різноманітною літературою, серед яких монографії, збірники наукових праць, довідники, методичні рекомендації, енциклопедії, дисертації, автореферати та інша література.

У читальному залі зберігаються твори: Чарльза Дарвіна, В. В. Докучаєва, І. В. Мічуріна, К. А. Тімірязева, енциклопедії: «Енциклопедія сучасної України», «Большая медицинская энциклопедия», Ветеринарная энциклопедия», «Сельскохозяйственная энциклопедия». У бібліотеку надходять такі журнали: «Прибуткове свинарство», «Тваринництво України», «Вісник аграрної науки», «Тваринництво та ветеринарія», «Пропозиція» та інші.

Одним з основних завдань наукової бібліотеки є формування, зберігання та поповнення книжкового фонду відповідно до профілю інституту та вивчення інформаційних потреб користувачів, а також забезпечення якісного і оперативного обслуговування користувачів бібліотеки та співпрацювання з бібліотеками інших наукових установ.

У формуванні бібліотечного фонду важливе значення має книгообмін з профільними науковими установами.  Основним джерелом комплектування фонду бібліотеки є література, яка надходить від НААН, по системі обміну з наукових бібліотек інших установ України, Росії, Білорусії, а також від авторів у подарунок та періодичні видання із підписки.

Інформаційними ресурсами бібліотеки користуються не лише наукові співробітники та спеціалісти інституту, а й працівники дослідних господарств інституту: ДП «ДГ «Степне», ДП «ДГ ім. Декабристів», і ДП «ДГ «імені 9 Cічня», а також аспіранти та викладачі з інших вузів, слухачі курсів підвищення кваліфікації, та працівники Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М. І. Вавилова.

Кваліфікаційна наукова

праця на правах рукопису

Семенов Сергій Олексійович

УДК:631.95:636.4:637.05

 

ДИСЕРТАЦІЯ - ЕКОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА В СИСТЕМІ ОПТИМІЗАЦІЇ БІОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СВИНАРСТВА

 

03.00.16 «Екологія»

Волощук В.М.

Теоретичне обґрунтування і створення конкурентоспромож­них технологій виробництва свинини [Текст]: монографія / Воло­щук В.М.; [ІСв і АПВ НААН]. - Полтава: ТОВ “Фірма “Техсервіс”, 2012.-350 с.

ISBN 978-966-8892-83-7

Розглянуто технології виробництва свинини, типи забудов приміщень, техноло­гічне обладнання для утримання і годівлі свиней. Велику увагу приділено розробці проектно-технологічних і об'ємно-планувальних рішень нових свиноферм і комп­лексів. Обґрунтовані і розроблені принципи та проектно-технологічні рішення для реконструкції різних типів свиноферм. Розглянуто етологічні особливості свиней та можливість використання їх у практичному свинарстві. Удосконалено мікроклімат приміщень свиноферм і комплексів. Показана продуктивність сучасних генотипів за­рубіжної і вітчизняної селекції свиней в умовах різних технологій.

Для викладачів та студентів біолого-технологічних факультетів аграрних закладів освіти Ш-І? рівнів акредитації.

Физиологические аспекты метаболизма в системе мать-плацента- плод свиньи [текст]: монография / [Коваленко В.Ф., Шостя А.М., Усенко С.А. и др.; под ред. Коваленка В.Ф., Шости А.М.] - Полтава: ООО «Фирма «Техсервис», 2012. - 204 с.

ISBN 978-966-8892-93-6

В монографии представлены новые экспериментальные материалы и теоретические по­ложения о физиологических и биохимических аспектах в системе мать-плацента-плод, в основном свиньи, а также отдельных видов животных. Освещены современные представ­ления о динамике гормонов, гомеостазе метаболизма углеводов, белков и аминокислот, ми­неральных веществ и витаминов, роли процессов свободнорадикального перекисного окис­ления липидов и антиоксидантной защиты в системе мать-плацента-плод во взаимосвязи с репродуктивным циклом.

Рекомендовано преподавателям, аспирантам, магистрам, студентам биологических, ве­теринарных и медицинских факультетов высших учебных заведений, научным работникам, исследующим проблемы репродуктологии.

 

Біологія свиней. Навчальний посібник / В.О. Іванов, В.М.Волощук. — К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2009. — 304 с.: — іл., табл.; бібліогр.: 40 назв.

ISBN 966-7317-44-7

Розглянуто біологічні особливості свиней та їх господарське значення. Велику увагу приділено морфофункціональним особливостям соматичної, вісцеральної та інтегруючої систем організму. Детально викладено розви­ток свиней в онтогенезі. Наведено характеристику перебігу поросності, родового процесу та лактації у свиноматок. Представлено відомості про обмін речовин, терморегуляцію, адаптацію і стрес у тварин. Розглянуто етологічні особливості свиней та можливість використання їх у практич­ному свинарстві.

Для викладачів та студентів біолого-технологічних факультетів аграр­них закладів освіти III—IV рівнів акредитації.

 

Ксьонз І. М.

Діагностика та заходи профілактики і боротьби з хламідіозами сільськогосподарських тварин : [посібник] / І. М. Ксьонз, В. М. Юхно. - Полтава : ПДАА, 2009. - 128 с.

ISBN 978-966-2088-26-7

У посібнику узагальнені та систематизовані дані про збудників хламідійних ін­фекцій, клініко-епізоотичні особливості прояву інфекції у сільськогосподарських тва­рин, методи лабораторної діагностики, лікування та заходи боротьби і профілактики із даним зооантропонозом.

Представлені рекомендації щодо діагностики, лікування, боротьби і профілакти­ки з хламідіозами сільськогосподарських тварин.

Посібник розрахований на практичних фахівців ветеринарної медицини, співро­бітників лабораторій ветеринарної медицини, тваринників, а також викладачів і студен­тів аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності «Ветеринарна ме­дицина».

Ксьонз І. М.

Хламідіози тварин: монографія / Ксьонз Ігор Миколайович. - Полтава: Оріяна, 2012. - 318 с.

ISBN 978-966-8250-91-0

У даній роботі зібрані і систематизовані сучасні дані щодо історії вивчення хламідійних інфекцій, таксономічного положення та біологічних властивостей збудника, епідеміологічного значення хламідіозів зоонозної природи, епізоотології, патогенезу і патоморфології, клінічних проявів цієї інфекції у різних видів тварин і птахів. Представлені результати багаторічних власних досліджень автора та його бачення стосовно різних аспектів цього досить складного зооантропонозу, зокрема, питань діагностики та заходів боротьби і профілактики.

Видання розраховане на науковців, а також викладачів і студентів аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності «Ветеринарна медицина» та практичних фахівців ветеринарної медицини.

 

Рекомендації по веденню галузі свинарства в господарствах різ­них категорій та форм власності Полтавської області. Відп. за вип. В.М. Волощук. - Полтава: «ТОВ Фірма «Техсервіс», 2012. - 40 с.

Рекомендації підготовили:

- від Полтавської обласної державної адміністрації: заступник голови облдержадміністрації В.В. Замикула; заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку з питань тварин­ництва І.О. Филоненко; начальник відділу виробництва та маркетин­гу продукції тваринництва Головного управління агропромислового розвитку ОДА В.В. Олійник;

- від Інституту свинарства і АІЇВ НААН провідні науковці: В.М. Волощук, A.M. Шостя, М.Д. Березовський, В.Ф. Коваленко, І.В. Хатько, Л.Г. Перетятько, О.Ф. Сагло, С.Ю. Смислов.

Висвітлені рекомендативні матеріали з технологічних питань розведення, відтворення, годівлі та утримання свинопоголів’я

Розраховано на широке коло керівників, зооветспеціалістів гос­подарств різних категорій та форм власності.

Відповідальний за випуск директор Інституту свинарства і АПВ НААН, доктор с.-г. наук В.М. Волощук.

Відповідальний редактор О.Ф. Сагло.

Технологія виробництва продукції свинарства: Підручник для підготовки фахівців у аграрних вищих навчальних закладах III—IV рівнів акредитації із спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». /В. І. Герасимов, Д. І. Бара- новський, А М. Хохлов, В. П. Рибалко, Ю. В. Засуха, А. А. Гетя, В. М. Нагаєвич, T. М. Данілова, О. В. Пронь, Є. Ф. То- мін, JI. О. Тарасенко, М. М. Жерноклєєв, В. Ю. Афанасенко, В. Ф. Андрійчук. За ред. В. І. Герасимова. — X.: Еспада, 2010. — 448 с.: іл.

ISBN 978-966-456-043-3

Книга подає характеристику стану та перспективи розвитку свинарства, біо­логічні особливості свиней, розглядає їх генофонд, питання проведення селек­ційно-племінної роботи, використання гібридизації, детально висвітлює сучасні технології виробництва свинини за різних форм господарювання, особливості вирощування та відгодівлі свиней в умовах фермерських господарств.

Для викладачів і студентів вищих навчальних сільськогосподарських закладів із спеціальності «Зооінженерія», практичних працівників.

 

Бонитировка свиней. Рыбалко В. П. К-, «Урожай», 1971, стр. 76 (на украинском языке).

Описываются технология и способы бонитировки, ко­торые ускоряют усовершенствование хозяйственно-полез­ных качеств свиней и создание высокопродуктивных стад на фермах. Рассчитана брошюра на зоотехников и заве­дующих фермами.

Иллюстраций 24, таблиц 20.

 

Дикие и домашние свиньи: Монография /В. И. Герасимов, Д45 Д. И. Барановский, А. М. Хохлов, В. М. Нагаевич, В. П. Рыбал­ко, Ю. В. Засуха, Г. С. Походня, Т. Н. Данилова, Е. В. Пронь, А. И. Чалый, Н. Н. Жерноклеев, Е. Д. Барановский, JI. А. Тара­сенко, В. Ф. Андрийчук. /Под ред. В. И. Герасимова и Д. И. Ба­рановского. — X.: Эспада, 2009. — 240 с.: ил.

ISBN978-966-456-033-4

В книге освещены биологические особенности, образ жизни, пита­ния, размножеия диких предков и родичей домашних свиней, обитаю­щих в природе; вопросы приручения и одомашнивания предков свиней; понятия, структура и классификация домашних свиней, происхождение и характеристика мировых пород, их роль в формировании мирового ге­нофонда свиней. Адресуется специалистам и руководителям сельскохозяйственных предприятий, преподавателям и студентам аграрных высших учебных за­ведений по специальности «Технология производства и переработка про­дукции животноводства».

 

Програма селекційно-племінної роботи з червоною білопоясою по­родою м’ясних свиней в Україні на 2008-2012 роки

затверджена вченою радою Інституту свинарства УААН (протокол № 8 від 23.04.2008 року), розглянута, схвалена та рекомендована у виробництво на засіданні Науково-технічної ради Мінагрополітики України (протокол № 3 від 19 травня 2008 року).

Колектив авторів:

Ю. Ф. Мельник, Д. М. Микитюк, О. В. Білоус (Міністерство аграрної політики України), О. О. Костенко (Українська академія аграрних наук), О. О. Губін, Г. І. Лівійська, Л. В. Шкрядо (Дер­жавний науково-виробничий концерн „Селекція”), В. П. Рибалко, Є. М. Агапова, О. Г. Фесенко, В. М. Нагаєвич (Інститут свинар­ства УААН)

Загальна редакція: В.П.Рибалко (Інститут свинарства УААН)

Розведення свиней: Навчальний посібник для підготовки фахівців у аграрних вищих навчальних закладах II—IV рівнів акре дитації з напрямку 1302 «Зооінженерія»/В. M. Нагаєвич, В. І. Гера­симов, М. Д. Березовський, В. П. Рибалко, О. В. Пронь, Д. 1.1>а рановський, Л. М. Цицюрський, M. M. Жерноклеєв, В. І. Сокруї, Ю. В. Засуха, Є. Ф. Томін, В. Ф. Андрійчук. За ред. В. M. Нагаєвими. В. І. Герасимова. — X.: Еспада, 2005. — 296 с.: іл.

ISBN 966-7870-75-8

У книзі викладені історичні аспекти розвитку галузі свинарства і її су­часний стан в світі та в Україні, походження свиней, їх біологічні та госпо дарсько-корисні якості, особливості конституції і екстер’єру, умови годівлі та утримання тварин різних статево-вікових груп. Докладно подані питання породоутворення і характеристика провідних порід, селекції у свинарстві, годівлі і утримання свиней та переробки продукції свинарської галузі.

Для викладачів і студентів вищих навчальних сільськогосподарських закладів із спеціальності «Технологія виробництва та переробка продукції тваринництва».