Правила оформлення статей для авторів

До міжвідомчого тематичного наукового збірника «СВИНАРСТВО» (SVYNARSTVO)

Редакція приймає до друку оригінальні експериментальні роботи за основними напрямами теорії та практики ведення галузі свинарства: результати досліджень з пріоритетних питань технології виробництва свинини, розведення і селекції вітчизняних і зарубіжних генотипів свиней, фізіології, генетики, кормовиробництва і годівлі тварин, а також з галузевих економічних проблем.

Рукопис надсилати у двох примірниках на папері, а також в електронній версії на
E-mail редакції: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . Рукопис статті має бути підписаний кожним із авторів. Експериментальні праці подають з експертним висновком щодо можливості опублікування від установи, де проводили дослідження; якщо дослідження частково проводили в інших установах, то вони мають дати письмову згоду на публікацію.

Статті оформлюють у редакторі Word 6 або 7 (формат А4 з полями: ліве 2,0, праве 2,0, верхнє і нижнє — 2,5 см, відступ — 5 знаків, шрифт 12, 1 інтервал). Обсяг статті не повинен перевищувати 15 сторінок (огляду — 20 сторінок) включно зі списком цитованої літератури, таблицями, малюнками, резюме англійською та російською мовами.

На окремій сторінці мають бути наведені дані для контакту з авторами (прізвище, ім’я, по батькові, поштова та обов’язково електронна адреси, номери службових й домашніх телефонів з кодом міста, номери мобільних телефонів).

 

Структура статті

УДК

НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ)

Ініціали та прізвища авторів

E-mail

Назва наукової установи

Резюме (вичерпний та стислий огляд роботи об’ємом 1700-2000 знаків)

Ключові слова: (5–10 слів ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ)

Назва статті, відомості про авторів, назва установи, резюме та ключові слова повноцінно дублюються трьома мовами: українською, англійською та російською!

Вступ (без заголовка). На початку статті стисло викладається огляд літератури з посиланням на джерела літератури (у порядку згадування) та обґрунтування мети дослідження.

Матеріали і методи. Формують так, щоб за наведеним описом можна було відтворити дослідження. На загальновідомі методи досить дати посилання. Необхідно навести назви фірм та зазначити країни-виробники реактивів і матеріалів, вид і кількість піддослідних тварин і, обов’язково, методи знеболювання та евтаназії, відповідно до Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986).

Результати й обговорення. Не потрібно наводити ті самі результати у таблицях і на рисунках. Якщо є таблиця, у тексті цифровий матеріал не подавати, вказувати лише зміну показників з вірогідними різницями (р<) у разах або відсотках, кореляційні зв’язки (r=). За наявності у статті рисунків у тексті слід дати цифрові дані (середнє арифметичне та відхилення, коливання).

Висновки формуються з 5–10 речень.

Перспективи подальших досліджень або рекомендації виробництву (до 4 речень).

Література (без заголовка) – у порядку згадування, мовою оригіналу.

Вимоги до резюме

Авторське резюме повторює структуру статті і коротко висвітлює мету та завдання, методи, результати, висновки. Подана в резюме інформація не повинна містити матеріал, відсутній в основній частині публікації. Висновки можуть супроводжуватись рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті. Відомості, які є у назві статті, не повинні повторюватися у тексті авторського резюме. Слід уникати зайвих ввідних фраз (наприклад, «автор статті розглядає...»). Текст резюме повинен бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, загальних і незначущих формулювань. Скорочення та умовні позначення, крім загальновживаних, застосовують у виняткових випадках або дають їх роз’яснення і визначення при першому вживанні в авторському резюме. У резюме не роблять посилань на публікації списку літератури. Обсяг тексту авторського резюме визначається вмістом публікації (об’ємом відомостей, їх науковою цінністю та/чи практичним значенням), він повинен становити 1700-2000 знаків.

Вимоги до ілюстративного матеріалу

Таблиці. Таблиці подають у тексті у порядку згадування. Скорочення слів, наведення абревіатур, за винятком загальновідомих, у таблицях не дозволяється. Не наводити одні й ті ж результати у таблицях і на рисунках. Всі колонки у таблицях повинні мати назву і бути заповнені відповідними даними.

Ілюстрації. Рисунки подають у порядку згадування. Фотографії слід надсилати відсканованими і вставленими в текст у порядку згадування. На фотовідбитках зазначається верх. Заміна фотовідбитків електрофоретичних, хроматографічних та інших досліджень малюнками неприйнятна. Неякісні неконтрастні знімки не приймаються. Підписи до рисунків, фотографій (10 кегель): загальна назва рисунка і пояснення його окремих елементів, у т. ч. й умовних позначень (А, Б, а, б, 1, 2, І, ІІ).

Формули. Хімічні й математичні формули повинні бути надруковані латинським шрифтом. Потрібно розмітити великі літери і малі, верхній і нижній індекси.

Термінологія та одиниці вимірювання. Усі позначення і найменування фізичних і хімічних одиниць вимірювання наводять у системі ІS. Згідно з сучасною номенклатурою слід використовувати терміни ензим (а не фермент), протеїн (а не білок), назви хімічних елементів згідно з реформою української хімічної термінології. Якщо в дослідженнях було використано конкретні організми (тварини, мікроорганізми), під час першого згадування їх у тексті статті необхідно зазначити повну видову назву цих організмів латинською мовою (курсивом), дотримуючись сучасної систематики, а за повторного згадування найменування роду наводять скорочено, наприклад Staph. аureus, Str. lactis. Цифрові дані необхідно заокруглювати згідно з усталеними правилами, враховуючи середню похибку досліду. Вірогідність відмінностей показників слід обґрунтувати статистичним аналізом, посилаючись на конкретні методи.

Вимоги до списку літератури

Список цитованої літератури. Посилання на іншомовні джерела наводять мовою оригіналу. Не дозволяється робити посилання на неопубліковані матеріали. У списку літератури (у порядку згадування) мають переважати посилання на роботи останніх років. Необхідно вказувати прізвища усіх авторів, а назви журналів курсивом.

Приклади оформлення списку літератури

Англомовні публікації: Author A.A. Title of article. / A.A. Author , B.B. Author , C.C. Author  // Title of Journal, 2005, 10, (2), pp. 49–53.

Публікації кирилицею:

Посилання на будь-які першоджерела подаються мовою оригіналу.

Якщо стаття англійською мовою: Fontanesi L. Regional localization of the porcine cathepsin H (CTSH) and cathepsin L (CTSL) genes / L. Fontanesi, R. Davoli, M. Yerle // Animal Genetics. . – 2001. – Vol. 32 (5). – P. 321-323.

Стаття з електронного журналу: Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B. P. Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange. Journal of Computer-Mediated Communication, 1999, vol. 5, no. 2. Available at: http://www. ascusc.org/ jcmc/vol5/issue2/ (Accessed 28 April 2011).

Стаття з періодичного видання (збірника праць): Смислов С.Ю. Перехід від сезонно-турового вирощування племінного молодняку свиней на потокову технологію виробництва // Міжвідомчий тематичний науковий збірник Свинарство. – № 61. – 2012. – С .9 – 15.

Матеріали конференцій: Тихонов А.В. Изучение безопасности и возможности сосуществования ГМ и традиционной сои в естественных условиях юга Дальнего Востока РФ / А.В. Тихонов, В.Н. Мороховец, В.П. Яковец // Матер. Х Молодежн. науч. конф. «Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии». - М., 2010. - С. 45-47.

Книга: Карташов М.І. Ветеринарна клінічна біохімія / М.І.Карташов, О.П. Тимошенко – Харків : Еспада, 2010. – 400с.

Перекладена книга: Для англомовних (та виданих латиницею) перекладених книг подавати дані лише оригіналу книги.

Дисертація: Волощук В.М. Теоретичне обгрунтування і створення конкурентоспроможних технологій виробництва свинини: дис. доктора с.-г. наук: 06.02.04 / Волощук Василь Михайлович. – К. – 2009. –477 с.]

Патент: Палкин М.В. Способ ориентирования по крену летательного аппарата с оптической головкой самонаведения. Патент РФ, № 2280590, 2006.

Подані статті направляються редакцією на рецензію двом провідним фахівцям у відповідній галузі. Статті з правками та зауваженнями рецензентів повертаються авторам. Після доопрацювання статті автор повертає надісланий йому примірник рукопису та рецензії до редакції, а також подає два примірники виправленої статті й її електронну версію.

Для контрольного вичитування статті редакція надсилає авторам електронною поштою верстку, яку необхідно повернути не пізніше трьох днів також електронною поштою. Якщо відповідь від авторів вчасно не надійшла, редакція залишає за собою право затримати публікацію. У випадку негативної рецензії, яка виключає можливість доопрацювання статті, один її примірник редакція залишає в архіві, а другий разом із рецензією повертає авторам. У випадку відхилення рукопису редакція лишає у своєму архіві один його примірник.

Датою отримання статті вважають дату надходження остаточно опрацьованого автором варіанту рукопису.

Оплата

Публікація матеріалів у міжвідомчому тематичному науковому віснику «Свинарство» здійснюється за умови дотримання редакційних вимог та оплати.

1. Встановлено оплату за розміщення наукових статей (за 1 аркуш, що становить 2 тисячі символів або 2 малюнки) (Див. «Сервіс ? статистики») наступні тарифи:

- для членів редакційної колегії, співробітників, аспірантів, здобувачів Інституту – 15 грн.,

- для сторонніх осіб – 20 грн.,

- для співробітників Інституту спільно з авторами інших установ і організацій – 20 грн.

1. Вартість публікації статті (та/або примірника журналу), вказана у платіжному документі, не повинна включати вартості банківських послуг.

2. Встановити вартість за один примірник журналу 50 грн.

3. Поштова розсилка журналів авторам не здійснюється.

4. Ксерокопіювання статей (за проханням авторів) проводиться за вартістю 30 коп. за сторінку.

5. Пільгові статті подаються до редакції журналу за підписом директора Інституту, заступника директора з наукової роботи та головного бухгалтера.

Адреса редакції: 36013, м. Полтава, вул. Шведська Могила, 1, Інститут свинарства і АПВ НААН, редакція міжвідомчого тематичного наукового збірника «Свинарство»:

- кімн. 219, 221, тел.: (0532) 52-74-24, 52-74-19

- e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , www.svinarstvo.com (розділ «Видавнича діяльність»).

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

Одержувач платежу: Інститут свинарства і АПВ НААН, 36013, м. Полтава, Шведська Могила, ЄДРПОУ 00497006,  МФО 831019, р/р 31254272210150, ГУДКС України в Полтавській області, ІПН 004970016014, № св.-ва 200011977.

Призначення платежу – «За статтю у збірнику «Свинарство» та/або «За примірник збірнику «Свинарство». Обов'язково необхідно вказати прізвище, ім'я та по-батькові автора, який здійснює оплату за публікацію статті. Неприпустимо здійснювати оплату через «Укрпошту».

 

СХЕМА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛУ ДО ДРУКУ У МІЖВІДОМЧОМУ ТЕМАТИЧНОМУ НАУКОВОМУ ЗБІРНИКУ «СВИНАРСТВО»

 

1. Надання статті відповідальному редактору (кімн. 219, 221; тел. (0532) 52-74-24, 52-74-19) або коректору (кімн. 304, моб. тел. (050) 188-27-11) безпосередньо або електронною поштою ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) для первинного перегляду на відповідність вимогам (див. «Положення про порядок формування міжвідомчого тематичного наукового збірника «Свинарство»).

2. Повернення статті автору на доопрацювання з відповідними рекомендаціями (у разі необхідності).

3. Доопрацювання статті автором і надання її в електронному та роздрукованому вигляді відповідальному редактору (кімн. 219, 221;  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) для визначення вартості розміщення статті.

4. Оплата автором публікації статті та (у разі потреби) друкованого примірника журналу у будь-якій банківській установі.

5. Надання автором безпосередньо або надіслання поштовим листом відповідальному редактору двох екземплярів підписаної автором статті, рецензії, експертного висновку, оригіналу або копії банківського платіжного документу.

6. Розміщення статті у журналі (у друкованому варіанті журналу та в електронній версії журналу на сайті Інституту свинарства і АПВ НААН: www.svinarstvo.com, розділ «Видавнича діяльність»).

7. Автор отримує журнал у відповідального редактора (2 поверх, кімн. 219, 221) (за умови попередньої оплати примірника журналу), або безкоштовно на сайті Інституту www.svinarstvo.com, розділ «Видавнича діяльність». Поштова розсилка журналів авторам не здійснюється.

 

Увага! У випадку одержання статті, оформленої із порушеннями пропонованих «ПРАВИЛ», редакція залишає за собою право повертати рукопис авторам для доопрацювання, не реєструючи його.