ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

Інституту свинарства і АПВ НААН

В.М. Волощук

18 грудня2019 року

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДОКТОРАНТУРИ

Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ

НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

У 2020 РОЦІ

 

Схвалено рішенням Вченої ради

Іс і АПВ НААН від 17 грудня 2019 р.

(Протокол № 12)

 

 

 

Інститут здійснює прийом до докторантури за спеціальністю «204 - Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва».

Правила прийому до докторантури Інститутурозроблені відповідно до законодавства України (Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII, Постанова Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. «Про затвердження порядку підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Наказ Міністерства освіти і науки України № 1378 від 13 жовтня 2017р р. р. «Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році»).

Затверджені правила прийому до докторантури діють з 18грудня 2019 року до 30 вересня2020 року.

 

  1. 1.     Вимоги до рівня освіти вступників

 

Для здобуття ступеня доктора наук до докторантури приймаються на конкурсній основі особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), опубліковані праці з обраної спеціальності як у вітчизняних фахових виданнях, так i в закордонних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, та наукові здобутки, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурістановить два роки.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук за державним замовленням здійснюється в докторантурі виключно за очною (денною) формою навчання.

Докторанти денної форми навчання:

- отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним бюджетом у відповідності з чинним законодавством України;

- іногородні докторанти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком (за потреби).

 Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 р.

Підготовка в докторантурі наукових установ НААН здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України (якщо відповіднийрівень вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);

- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Державне замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в докторантурі за спеціальностями розподіляється на конкурсній основі між науковими установами, у яких діють спеціалізовані вчені ради з відповідних спеціальностей.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється

на підставі:

- міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чимобільності;

- на підставі договорів, укладених між науковою установою НААН та вищиминавчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодообміну вченими чи академічної мобільності;

- за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням i не захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Miністрів України порядку (відповідно до постанови КMУ № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»).

 

 

 

 2. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та

зарахування до докторантури

Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає відділу, лабораторії чи іншому структурному підрозділу наукової установи розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради наукової установи.

Прийом заяв і документів на конкурсний відбір та зарахування до докторантури проводяться в графіку робочого часу Інституту в такі терміни:

 

Етапи та строки вступної кампанії

Подача до відділу чи лабораторії розгорнутої дослідницької пропозиції

З 13липня 2020 року

Початок прийому заяв і документів

З 13липня 2020 року

Закінчення прийому заяв і документів

7 серпня 2020 року

Терміни зарахування вступників за кошти державного бюджету

до 11 вересня 2020 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

до 30 листопада 2020 року

Початок навчання в докторантурі

з14 вересня 2020 року

 

Зарахування вступників для навчання в докторантурі з числа іноземців за кошти фізичних (юридичних) осіб може здійснюватися упродовж року.

 

3. Порядок прийому заяв і документів

 1. Вступники до докторантури подають такі документи:

  - заява на ім’я директора;

  -  особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працював до докторантури;

 - список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань (статей/тез за наявності)  з обраної спеціальності дисертації);

- 2 фотокартки 3x4;

- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

- засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;

- засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);

- засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника (професора, доцента,старшого дослідника, за наявності);

- розгорнутий план дисертації на здобуття ступеня доктора наук;

- письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним співробітником Інституту та згідний бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;

- рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);

- міжнародний сертифікат з іноземної мови (за наявності).

 Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера  подаються вступниками особисто.

2. Вчена рада Інституту в місячний термін після закінчення терміну подачі  документів  (не пізніше 13 вересня 2018 року) розглядає висновки відділу, лабораторії  щодо кожного вступника і приймає рішення про зарахування до докторантури на конкурсній основі (або відмову у зарахуванні) та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних наукових працівників Інституту зі ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

 

4. Зарахування на навчання

Наказ про зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора наук видається директором Інституту на підставі рішення Вченої ради та листа-погодження з Президією НААН.

Особи, які зараховані на навчання до докторантури укладають договір, який вступає в силу з дня зарахування.