>

Набір до аспірантури та докторантури 2022

Інститут свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України проводить набір до аспірантури та докторантури на 2022 рік за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

Документи приймаються з 11 липня по 05 серпня 2022 року за адресою:

м. Полтава, вул. Шведська Могила 1, Інститут свинарства і АПВ НААН

 

До аспірантури Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН на очну (денну) форму навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Вступники до аспірантури подають такі документи:

- заяву на ім’я директора наукової установи;

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

- 2 фотокартки 3x4;

- список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

- засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.

- рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);

 - міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2

(за наявності).

Вступні іспити зі спеціальності та іноземної мови складають у серпні - вересні 2022 року.

Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає до відділу, лабораторії чи іншого структурного підрозділу наукової установи розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.

Вступники до докторантури подають такі документи:

 - заява на ім’я директора;

 - особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працював до докторантури;

 - список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань (статей/тез за наявності) з обраної спеціальності дисертації);

- 2 фотокартки 3x4;

- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

- засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;

- засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);

- засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника (професора, доцента, старшого дослідника, за наявності);

- розгорнутий план дисертації на здобуття ступеня доктора наук;

- письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним співробітником Інституту та згідний бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;

- рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);

- міжнародний сертифікат з іноземної мови (за наявності).

 Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера подаються вступниками особисто.

 

Порядок роботи Приймальної комісії в Інституті свинарства і агропромислового виробництва НААН: щодня, крім суботи та неділі, з 9.00 до 16.00.